MAXCOM S.A.: Wybór biegłego rewidenta na lata 2020 i 20201

2020-03-12 15:36
publikacja
2020-03-12 15:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20_03_12_RB_wybor_bieglego_audytora.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-12
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta na lata 2020 i 20201
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport bieżący: nr 6/2020

Data sporządzenia: 12 marca 2020 r.

Temat: Wybór biegłego rewidenta na lata 2020 i 2021

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 marca 2020 roku Rada Nadzorcza, na podstawie § 19 ust. 2 lit d Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, przygotowaną zgodnie art. 130 ust. 1 pkt 8 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2019.1421 t.j. z dnia 30.07.2019), po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania ws. wyboru biegłego do badania ustawowego, określonego w wewnętrznych regulacjach Spółki tj. Polityce i procedurze wyboru podmiotu uprawnionego w Maxcom S.A., wybrała 4 AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021 oraz przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Maxcom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za I półrocze 2020 i 2021 roku.
Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami. We wcześniejszych latach 4 AUDYT Sp. z o.o. świadczyła na rzecz Maxcom SA usługi badania i przeglądu półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych Maxcom SA oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za lata 2018 i 2019.
W związku z wyborem, o którym mowa powyżej Rada Nadzorcza Maxcom SA zobowiązała Zarząd do zawarcia stosownych umów ze wskazanym podmiotem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU
Załączniki
Plik Opis
20 03 12 RB wybór biegłego audytora.pdf20 03 12 RB wybór biegłego audytora.pdf Wybór biegłego rewidenta na lata 2020 i 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki