REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: wyniki finansowe

2020-05-14 17:18
publikacja
2020-05-14 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednostkowe_skrocone_SF_1Q2020_MP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_srodroczne_SF_1Q2020_MP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_kwartalny_Master_Pharm_1Q20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY
I. Przychody ze sprzedaży 14 922 14 986 3 394 3 487
II. Koszty działalności -13 580 -13 529 -3 089 -3 148
III. Amortyzacja -920 -751 -209 -175
IV. Zysk z działalności operacyjnej 963 1 604 218 373
V. Zysk przed opodatkowaniem 993 1 589 225 370
VI. Zysk roku obrotowego 790 1 103 179 257
VII. EBITDA 1 883 2 355 428 548
VIII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
IX. Aktywa trwałe 55 712 56 598 12 238 13 291
X. Aktywa obrotowe 51 210 50 459 11 249 11 849
XI. Aktywa razem 106 922 107 057 23 487 25 140
XII. Razem kapitał własny 95 648 94 858 21 011 22 275
XIII. Zobowiązania długoterminowe 3 202 3 401 703 799
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 072 8 798 1 773 2 066
XV. Razem kapitał i zobowiązania 106 922 107 057 23 487 25 140
XVI. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH IQ 2020 IQ 2019 IQ 2020 IQ 2019
XVII. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 7 164 1 470 1 630 342
XVIII. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 33 -152 8 -35
XIX. Przepływy pieniężne z dz. finansowej -345 -341 -78 -79
XX. Przepływy pieniężne netto razem 6 852 977 1 559 227
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY
XXI. Przychody ze sprzedaży 13 979 13 112 3 180 3 050
XXII. Koszty działalności -12 690 -11 262 -2 887 -2 620
XXIII. Amortyzacja -459 -186 -104 -43
XXIV. Zysk z działalności operacyjnej 910 2 030 207 472
XXV. Zysk przed opodatkowaniem 976 2 066 222 481
XXVI. Zysk roku obrotowego 781 1 665 178 387
XXVII. EBITDA 1 369 2 216 311 516
XXVIII. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXIX. Aktywa trwałe 55 067 55 565 12 097 13 048
XXX. Aktywa obrotowe 40 932 43 487 8 991 10 212
XXXI. Aktywa razem 95 999 99 052 21 088 23 260
XXXII. Razem kapitał własny 86 795 86 014 19 066 20 198
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 92 92 20 22
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 112 12 946 2 002 3 040
XXXV. Razem kapitał i zobowiązania 95 999 99 052 21 088 23 260
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXXVI. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 5 161 286 1 174 67
XXXVII. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 106 -67 24 -16
XXXVIII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej 0 0 0 0
XXXIX. Przepływy pieniężne netto razem 5 267 219 1 198 51


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na
ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1
EUR – 4,5523 PLN; kurs na dzień 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs
średni w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,3963 PLN;
kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,2978
PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami
wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez
kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe skrocone SF 1Q2020 MP.pdfJednostkowe skrocone SF 1Q2020 MP.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Skonsolidowane srodroczne SF 1Q2020 MP.pdfSkonsolidowane srodroczne SF 1Q2020 MP.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Raport_kwartalny_Master_Pharm_1Q20.pdfRaport_kwartalny_Master_Pharm_1Q20.pdf Raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Jacek Franasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki