PILNE

MASTER PHARM S.A.: wyniki finansowe

2020-04-23 22:09
publikacja
2020-04-23 22:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_Master_Pharm_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Master_Pharm_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_MPH_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_ocena_sprawozdan_23.03.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_Komitet_Audytu_23.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 71 221 74 640 16 556 17 493
II. Koszty działalności -62 413 -60 642 -14 509 -14 212
III. Amortyzacja -3 017 -2 153 -701 -505
IV. Zysk z działalności operacyjnej 9 129 13 590 2 122 3 185
V. Zysk przed opodatkowaniem 15 370 13 591 3 573 3 185
VI. Zysk roku obrotowego 12 636 10 738 2 937 2 517
VII. EBITDA 12 146 15 743 2 823 3 690
VIII. Aktywa trwałe 56 598 39 601 13 291 9 210
IX. Aktywa obrotowe 50 459 51 525 11 849 11 983
X. Aktywa razem 107 057 91 126 25 140 21 192
XI. Razem kapitał własny 94 858 83 001 22 275 19 303
XII. Zobowiązania długoterminowe 3 401 1 265 799 294
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 798 6 860 2 066 1 595
XIV. Razem kapitał i zobowiązania 107 057 91 126 25 140 21 192
XV. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 7 272 14 368 1 690 3 367
XVI. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -2 944 -1 387 -684 -325
XVII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej -1 367 -7 098 -318 -1 664
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 961 5 883 688 1 379


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na
ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2019 wyniósł 1
EUR – 4,2585 PLN; kurs na dzień 31.12.2018 wyniósł 1 EUR – 4,3000 PLN.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs
średni w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3018 PLN;
kurs średni w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,2669
PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami
wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez
kurs wymiany.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_Zarzadu_Master_Pharm_2019.pdfSprawozdanie_Zarzadu_Master_Pharm_2019.pdf Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej Master Pharm za 2019 rok.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej Master Pharm za 2019 rok.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie z badania SSF MPH 2019.pdfSprawozdanie z badania SSF MPH 2019.pdf Sprawozdanie z Badania Bieglego Rewidenta
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_ocena_sprawozdan_23.03.2020.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_ocena_sprawozdan_23.03.2020.pdf Oswiadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdan
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_Komitet_Audytu_23.04.2020.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Master_Pharm_-_Komitet_Audytu_23.04.2020.pdf Oswiadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-23 Jacek Franasik Prezes Zarzadu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-23 Ewa Szklanny Zastępca Głównego Księgowego
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki