4,0300 zł
-0,98% -0,0400 zł
Master Pharm SA (MPH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MPH_Skrocone_skonsolidowane_SF_1polrocze2019-final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPH_skrocone_jednostkowe_SF_1polrocze2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_1H19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPH_raport_niezaleznego_bieglego_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_za_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPH_raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
SKONSOLIDOWANE
WYBRANE DANE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 30 613 31 623 7 139 7 459
II. Koszty działalności -28 176 -26 573 -6 571 -6 268
III. Amortyzacja -1 439 -1 091 -336 -257
IV. Zysk z działalności operacyjnej 2 559 4 984 597 1 176
V. Zysk przed opodatkowaniem 2 522 4 971 588 1 173
VI. Zysk roku obrotowego 1 596 3 674 372 867
VII. EBITDA 3 998 6 075 932 1 433
VIII. WYBRANE DANE BILANSOWE 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
IX. Aktywa trwałe 42 845 39 601 10 076 9 209
X. Aktywa obrotowe 55 080 51 525 12 954 11 983
XI. Aktywa razem 97 925 91 126 23 030 21 192
XII. Razem kapitał własny 84 597 83 001 19 896 19 303
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 223 1 265 993 294
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 105 6 860 2 141 1 595
XV. Razem kapitał i zobowiązania 97 925 91 126 23 030 21 192
XVI. WYBRANE DANE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
XVII. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 2 425 7 854 566 1 853
XVIII. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -590 -571 -138 -135
XIX. Przepływy pieniężne z dz. finansowej -686 -1 153 -160 -272
XX. Przepływy pieniężne netto razem 1 149 6 130 268 1 446
JEDNOSTKOWE
XXI. WYBRANE DANE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
XXII. Przychody ze sprzedaży 25 050 27 515 5 842 6 490
XXIII. Koszty działalności -22 751 -23 030 -5 306 -5 432
XXIV. Amortyzacja -363 -370 -85 -87
XXV. Zysk z działalności operacyjnej 2 430 4 477 567 1 056
XXVI. Zysk przed opodatkowaniem 5 139 6 940 1 199 1 637
XXVII. Zysk roku obrotowego 4 528 6 047 1 057 1 426
XXVIII. EBITDA 2 793 4 847 651 1 143
XXIX. WYBRANE DANE BILANSOWE 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXX. Aktywa trwałe 42 003 43 018 9 878 10 004
XXXI. Aktywa obrotowe 51 590 43 340 12 133 10 079
XXXII. Aktywa razem 93 593 86 358 22 011 20 083
XXXIII. Razem kapitał własny 80 916 76 388 19 030 17 765
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 70 70 16 16
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 607 9 900 2 965 2 302
XXXVI. Razem kapitał i zobowiązania 93 593 86 358 22 011 20 083
XXXVII. WYBRANE DANE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
XXXVIII. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 1 882 6 753 439 1 593
XXXIX. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -430 -186 -100 -44
XL. Przepływy pieniężne z dz. finansowej 0 -106 0 -25
XLI. Przepływy pieniężne netto razem 1 452 6 461 339 1 524


Poszczególne pozycje bilansowe przeliczono według kursów ogłoszonych
przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na
dzień 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2520 PLN; kurs na dzień 31.12.2018
wynosił 1 EUR – 4,3000 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 wynosił 1
EUR – 4,2880 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 wynosił
1 EUR – 4,2395 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi
wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w
tysiącach złotych przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MPH Skrocone skonsolidowane SF 1polrocze2019-final.pdfMPH Skrocone skonsolidowane SF 1polrocze2019-final.pdf Skrocone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
MPH skrocone jednostkowe SF 1polrocze2019_final.pdfMPH skrocone jednostkowe SF 1polrocze2019_final.pdf Skrocone jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_1H19.pdfMPH_Sprawozdanie_Zarzadu_1H19.pdf Sprawozdanie Zarzadu
MPH raport niezaleznego bieglego z przegladu skonsolidowanego SF za 1H2019.pdfMPH raport niezaleznego bieglego z przegladu skonsolidowanego SF za 1H2019.pdf Raport bieglego rewidenta - skonsolidowane SF
MPH raport z przegladu jednostkowego SF 1H2019.pdfMPH raport z przegladu jednostkowego SF 1H2019.pdf Raport bieglego rewidenta - jednostkowe SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Jacek Franasik Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.