REKLAMA

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Wniosek Zarządu Marvipol Development S.A. dotyczący podziału zysku i wypłaty dywidendy

2021-05-05 10:57
publikacja
2021-05-05 10:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wniosek Zarządu Marvipol Development S.A. dotyczący podziału zysku i wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent; Spółka] w związku z obowiązkiem przedłożenia Radzie Nadzorczej do oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, po zapoznaniu się z wnioskiem akcjonariusza Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 4 maja 2021 r., informuje o podjęciu uchwały zawierającej wniosek o następujący podział zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłacie dywidendy:

1. Zarząd rekomenduje, aby jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 32.983.933,82 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote i 82/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r., został przeznaczony w całości do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.

2. Zarząd rekomenduje, aby kwota 6.586.275,58 PLN (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i 58/100) z funduszu dywidendowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 9 i 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 31 sierpnia 2020 r. została przeznaczona na wypłatę dywidendy.

3. W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje, aby kwota 39.570.209,40 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć złotych i 40/100), stanowiąca łącznie zysk jednostkowy netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz część funduszu dywidendowego, o którym mowa powyżej, została przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki i wypłacona akcjonariuszom Spółki jako dywidenda w kwocie 0,95 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję Spółki.

4 Zarząd rekomenduje, aby wyznaczono dzień ustalenia prawa do dywidendy na 10 czerwca 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2021 r.

5. Biorąc powyższe pod rozwagę Zarząd rekomenduje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jednorazowo odstąpiło od stosowania postanowień uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej.

6. Niniejszy wniosek został sporządzony przy uwzględnieniu strategicznego celu Spółki, jakim jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd wziął pod uwagę zapewnienie stabilnego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a także jej sytuację ekonomiczną i płynnościową, uwzględniając perspektywy zwiększenia skali biznesu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w związku z faktem, że wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 oraz projekt uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy jest w całości zgodny z wnioskiem akcjonariusza Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Emitenta nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych punktów do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki