REKLAMA
WAŻNE

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Emisja niezabezpieczonych obligacji serii Z Emitenta

2020-02-11 15:28
publikacja
2020-02-11 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-11
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Emisja niezabezpieczonych obligacji serii Z Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 26 listopada 2019 r., informuje, iż w dniu 11 lutego 2020 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii Z o łącznej wartości nominalnej 27.000.000 PLN [Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE [Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12] [Rozporządzenie 2017/1129] poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu at. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:
1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria Z;
2. Wielkość emisji – 27.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 27.000.000 PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;
4. Wykup obligacji nastąpi w dniu 11 lutego 2023 r., tj. po upływie 36 miesięcy od dnia emisji; w dniu płatności odsetek przypadających po upływie 2 lat od dnia emisji Obligacji, Emitent przeprowadzi częściowy wykup 30% łącznej liczby wyemitowanych Obligacji;
5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone zgodnie z warunkami emisji obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana co 6 miesięcy;
7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;
8. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.;
9. Cel emisji Obligacji nie został określony; Emitent planuje, aby środki z niej pozyskane zostały przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów z Grupy, w szczególności na zakup gruntów pod projekty deweloperskie i logistyczno-magazynowe oraz wkład własny w realizowanych i planowanych projektach deweloperskich i logistyczno-magazynowych.

Ponadto Emitent wskazuje, iż z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, rozważa przeprowadzenie w I półroczu 2020 r. jednej lub dwóch emisji obligacji, w ramach lub poza programem emisji obligacji, o którego ustanowieniu Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 28 maja 2018 r. Ostateczna decyzja o emisji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie jednak podjęta przez Zarząd Emitenta na późniejszym etapie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-11 Robert Pydzik Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki