REKLAMA
ZAGŁOSUJ

MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie znaczących umów kredytowych z Santander Bank Polska SA

2021-12-08 13:40
publikacja
2021-12-08 13:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Zawarcie znaczących umów kredytowych z Santander Bank Polska SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA, informuje że w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z bankiem Santander Bank Polska SA umowy kredytowe i aneksy do umów kredytowych, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej.

Umową o najwyższej istotności jest umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 12,0 mln zł z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 31 marca 2029 roku, zawarta w dniu 7 grudnia 2021 roku. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z prowadzoną przez Spółkę akwizycją firmy PPH.”SAS” Andrzej Świderski Sp z o.o. (dalej: SAS), o której Spółka informowała osobnymi raportami bieżącymi.

Zapisy zawartej umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Spłata kredytu nastąpi w 84 ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 kwietnia 2022 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią w szczególności:
1. hipoteka umowna łączna do kwoty 18,0 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości spółki SAS położonej w Korpelach, dla której prowadzone są księgi wieczyste OL1S/00032815/5 i OL1S/00039349/6, wraz z cesją wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na ww. nieruchomości, przy czym są to zabezpieczenia przyszłe do ustanowienia zgodnie umową kredytową,
2. zastaw rejestrowy na 100% udziałów w spółce SAS, przy czym jest to zabezpieczenie przyszłe do ustanowienia zgodnie z umową kredytową,
3. przystąpienie do długu przez P.P.H.”SAS” Andrzej Świderski Sp. z o.o, przy czym jest to zabezpieczenie przyszłe do ustanowienia zgodnie z umową kredytową,
4. oświadczenia Spółki i SAS o poddaniu się egzekucji, przy czym w odniesieniu do spółki SAS jest to zobowiązanie przyszłe do dostarczenia do Banku zgodnie z umową kredytową.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander Bank Polska SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Beata Majewska-Karp Prokurent
2021-12-08 Grażyna Kozielec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki