REKLAMA

MABION S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW

2021-04-14 16:14
publikacja
2021-04-14 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLMBION00016, 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Warunkiem rejestracji akcji serii U jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.
Rejestracja akcji serii U nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia ww. akcji do obrotu.
Spółka przypomina, że prawa do akcji serii U zostały zarejestrowane w KDPW z dniem 24 marca 2021 roku pod kodem PLMBION00057 i od dnia 25 marca 2021 roku znajdują się w obrocie giełdowym na Głównym Rynku GPW, wobec czego rejestracja akcji serii U w KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla ww. praw do akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 33/2021


Date: 2021-04-14


Short name of the issuer MABION S.A.


Subject: The conditional registration of series U shares of the Company
with the National Depository for Securities


Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering -
current and periodic information


Report content:


Management Board of Mabion S.A. ("Company") hereby informs that on April
14, 2021, the National Depository for Securities S.A. ("KDPW") issued a
declaration of conditional registration in the securities depository,
under the ISIN code PLMBION00016, of 2,430,554 ordinary bearer series U
shares of the Company, with a nominal value of PLN 0.10 each share. The
condition for registering the shares of the above-mentioned series is
their introduction to trading on the regulated market.


Registration of the above-mentioned series U shares will take place
within 3 days of receipt by the National Depository of Securities of the
decision to introduce them to trading on the above-mentioned regulated
market, not earlier, however, than on the date indicated in the decision
as the day of introducing these shares to trading on that regulated
market.


The Company reminds that the rights to series U shares were registered
with the National Depository for Securities on March 24, 2021 under the
code PLMBION00057 and have been traded on the WSE Main Market since
March 25, 2021, therefore the registration of series U shares with the
National Depository for Securities will take place in connection with
the closure of accounts kept for the above-mentioned rights to shares.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-14 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2021-04-14 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki