REKLAMA

MABION S.A.: Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

2022-08-30 14:31
publikacja
2022-08-30 14:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-30
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku powziął wiadomość o zapisaniu w dniu 25 sierpnia 2022 roku na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez te osoby praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego za 2021 rok. Tym samym nastąpiło przyznanie akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 452 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Program Motywacyjny został przyjęty uchwałą nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, a emisja akcji serii S nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku przyznania ww. akcji serii S, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.616.232,60 zł i dzieli się na 16 162 326 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- 450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
- 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
- 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
- 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O,
- 1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P,
- 11.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii S,
- 2.430.554 akcji na okaziciela, zwykłych serii U.
Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 17.732.326 głosów.
Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikająca z uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r., po wydaniu akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, wynosi nominalnie 11.400 złotych, przy czym zgodnie z ww. uchwałą nr 25/VI/2018 realizacja prawa do objęcia akcji w ramach ww. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego mogła zostać wykonana przez osoby uprawnione do dnia 31 lipca 2022 r. Spółka podejmie stosowne działania w celu ujawnienia aktualnej wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-30 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
2022-08-30 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki