REKLAMA

MABION S.A.: Powołanie Członków Zarządu Mabion S.A. II wspólnej kadencji

2022-05-25 19:58
publikacja
2022-05-25 19:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Powołanie Członków Zarządu Mabion S.A. II wspólnej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki II wspólnej kadencji następujących osób:
- Krzysztofa Kaczmarczyka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
- Sławomira Jaros, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki,
- Adama Pietruszkiewicza, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki,
- Grzegorza Grabowicza, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Podjęcie powyższych uchwał związane jest z wygaśnięciem pierwszej wspólnej kadencji Członków Zarządu Spółki. Uchwały wejdą w życie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
Kadencja Członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa 5 lat.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez każdą z ww. osób, osoby te nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak też nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego powołanych Członków Zarządu Spółki zostały zamieszczone w dalszej części raportu.

Krzysztof Kaczmarczyk – Prezes Zarządu
Pan Krzysztof Kaczmarczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz byłym słuchaczem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.
Pan Krzysztof Kaczmarczyk jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w bankach inwestycyjnych oraz międzynarodowych korporacjach.
W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank prowadząc m.in. analizy rynkowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił funkcje zarządcze w Grupie Telekomunikacji Polskiej i Orange będąc odpowiedzialnym za strategię i rozwój biznesu. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Emitel – operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Strategii i Rozwoju.
Ponadto na przestrzeni lat 2006-2021 pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych ponad trzydziestu spółek notowanych na GPW. Uczestniczył w procesach pozyskiwania inwestorów strategicznych dla takich spółek jak: Polish Energy Partners, Robyg, Integer, Magellan czy CP Energia.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sławomir Jaros – Członek Zarządu
Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii (kierunek: Biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt) oraz uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w Instytucie Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2004-2008 pracował w Pracowni Parazytologii Molekularnej Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jako asystent. W 2009 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi jako specjalista naukowo-techniczny. Absolwent Polsko-Amerykańskich Studiów Executive MBA, realizowanych wspólnie przez University of Maryland z Uniwersytetem Łódzkim.
Brał udział w wielu projektach biotechnologicznych – w tym tworzeniu białek rekombinowanych oraz szczepionek. Sławomir Jaros związany jest ze spółką Mabion od końca 2007 roku i odpowiada za opracowanie technologii i produktów Mabion, wytwarzanie, kontrolę i zapewnienie jakości, badania kliniczne, zarządzanie operacyjnie i integrację wymienionych obszarów.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Sławomir Jaros nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Adam Pietruszkiewicz – Członek Zarządu
Absolwent Uniwersytetu w Bostonie, gdzie ukończył kierunek Zarządzania Międzynarodowego oraz Stosunków Międzynarodowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży private equity, koncentrując się na transakcjach fuzji i przejęć. Adam Pietruszkiewicz kierował działalnością w Polsce funduszu Coast2Coast Capital, a wcześniej przez ponad 13 lat był związany z funduszem The Riverside Company, gdzie również pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. Inwestując i rozwijając spółki z różnorodnych branż (m.in. zdrowotnej, IT, przemysłowej, spożywczej) zbudował sieć silnych kontaktów w środowisku biznesowym w naszym kraju oraz w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 1998 roku uzyskał tytuł Bachelor of Arts in Business Administration na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie skoncentrował się na zarządzaniu międzynarodowym i stosunkach międzynarodowych.
Pan Adam Pietruszkiewicz od 16 czerwca 2020 roku pozostawał Członkiem Rady Nadzorczej Mabion S.A., dwukrotnie delegowanym przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Członka Zarządu najpierw w okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., a następnie od 25 stycznia 2021 r. do dnia złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej w związku z powołaniem do Zarządu Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adam Pietruszkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grzegorz Grabowicz – Członek Zarządu
Pan Grzegorz Grabowicz posiada wykształcenie wyższe. W 1998 roku ukończył Uniwersytet Łódzki, na Wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość uzyskując Dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu. W roku 2010 ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA _Executive Master of Business Administration. Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Pan Grzegorz Grabowicz zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 pracował w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcję kontrolera finansowego w Magellan S.A., w latach 2004-2017 był dyrektorem finansowym w Magellan S.A. (obecnie BFF Polska S.A.) i wiceprezesem Zarządu w Magellan S.A. Równocześnie w latach 2010-2013 Prezes Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A.
Od 2014 do października 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
Pan Grzegorz Grabowicz od października 2017 roku do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej LC Corp S.A.(Obecnie Develia S.A.) , od czerwca 2018 roku do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Obecnie od listopada 2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej XTB S.A. oraz od maja 2021 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PragmaGo S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Grzegorz Grabowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podział kluczowych obszarów / zadań i kompetencji w Spółce na poziomie Zarządu jest następujący:
- Krzysztof Kaczmarczyk - Prezes Zarządu, CEO - kieruje pracami zarządu, odpowiada za opracowanie strategii biznesowej Spółki, zarządzanie ryzykiem, obszar obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich oraz prowadzenie procesu pozyskania inwestora strategicznego,
- Sławomir Jaros - Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Naukowych, COO, CSO – odpowiedzialny za projektowanie leków, rozwój technologii, obszar badań klinicznych, obszar kontroli ryzyka farmaceutycznego oraz za nadzór nad procesami wytwórczymi i zarządzanie operacyjne,
- Adam Pietruszkiewicz – Członek Zarządu ds. Sprzedaży, CCO - odpowiada za współpracę z Novavax, rozwój biznesowy Spółki, prowadzenie projektów strategicznych, a także pozyskiwanie nowych partnerów,
- Grzegorz Grabowicz – Członek Zarządu ds. Finansowych, CFO - odpowiedzialny za nadzorowanie i zarządzanie polityką finansową Spółki. Odpowiada za pozyskiwanie finansowania, negocjacje istotnych operacji finansowych i transakcji handlowych Spółki oraz tworzenie planów finansowych Spółki i jej sprawozdawczość finansową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2022-05-25 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2022-05-25 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2022-05-25 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki