REKLAMA

MABION S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

2021-06-22 19:06
publikacja
2021-06-22 19:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1-3 Statutu Spółki, podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Zofii Szewczuk na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej Mabion S.A. są wybierani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. II wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023.

Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Zofia Szewczuk
Absolwentka ESCP-EAP Europe i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z tytułami magistra finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz magistra zarządzania.
Ma ponad 12 lat doświadczenia w branży private equity, które pozyskała pracując w wiodących funduszach w Polsce i zagranicą. Od 2016 związana jest z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., gdzie obecnie pełni rolę Dyrektora Biura w Departamencie Inwestycji w PFR S.A. oraz Prezesa Zarządu PFR Life Science Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w inwestycjach w obszarze biotechnologii i zdrowia. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała m.in. w funduszu Mid Europa (2011-2015) oraz 3i (2009-2011). W tym czasie miała przyjemność uczestniczyć w wielu transakcjach w sektorach takich jak nowe technologie, usługi, produkcja, zdrowie i turystyka.
Pani Zofia Szewczuk ma bogate doświadczenie właścicielskie i nadzorcze, reprezentując stronę inwestora. Jej zaangażowanie wiążę się z regularną współpracą z zarządami spółek w ramach wdrażania inicjatyw rozwojowych i naprawczych oraz monitoringu wyników. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Linowych S.A. i pełni rolę obserwatora w spółce HCP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Zofia Szewczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Mabion S.A. ("Company") hereby informs that on
June 22, 2021, the Ordinary General Meeting of the Company, acting on
the basis of Article 385 § 1 of the Code of Commercial Companies and §
21 (1-3) of the Company's Articles of Association, adopted resolution on
appointing Ms. Zofia Szewczuk to the Supervisory Board of the Company
for the second shared term of office.

The resolution of the Ordinary General Meeting of the Company comes into
force on the day of its adoption.

On the basis of § 21 (3) of the Company's Articles of Association
Supervisory Board Members are appointed for a shared term of office
lasting three years. The second term of office of Supervisory Board
Members shall expire with the day on which the Company’s General Meeting
is held to approve the financial statements for the financial year 2023.

Below, the Company presents information on the education, qualifications
previously held positions, along with the description of the
professional career of the appointed Member of the Supervisory Board of
the Company.

Ms. Zofia Szewczuk graduated from ESCP-EAP Europe and Poznań University
of Economics and Business as Master of Science in Finance and Accounting
for Business and Master of Management.


She has more than 12 years of experience in the private equity industry,
gained while working in leading funds in Poland and abroad. Since 2016,
she has been associated with PFR S.A. where she currently holds the
position of Office Director in the Investment Department of PFR S.A. and
President of PFR Life Science Sp. z o.o.,a company specialising in
investments in the field of biotechnology and health. Her previous
experience includes the Mid Europa fund (2011-2015) and 3i fund
(2009-2011). During this time, she had the privilege to participate in
many transactions in sectors such as new technologies, services,
manufacturing, health, and tourism.


Ms. Zofia Szewczuk has extensive ownership and supervisory experience in
representing the investor side. Her engagement involves regular
cooperation with the management boards of companies in the
implementation of development and recovery initiatives and performance
monitoring. She currently serves on the supervisory board of PKL S.A.
and is an observer at HCP.


According to the submitted statement, Ms. Zofia Szewczuk does not
perform competitive activities in relation to the Company, does not
participate in a competitive company as a partner in a civil-law
partnership, private partnership or joint-stock company, does not
participate in a competitive legal person as member of its bodies, and
is not entered in the Register of Insolvent Debtors, maintained pursuant
to the Act on the National Court Register.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2021-06-22 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2021-06-22 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2021-06-22 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki