REKLAMA

MABION S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2021

2022-08-08 14:08
publikacja
2022-08-08 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-08
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S przeprowadzonej w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2021.

Program Motywacyjny został przyjęty uchwałą nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, a emisja akcji serii S nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z ww. uchwałą nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcje zwykłe na okaziciela serii S zostaną zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, w związku z czym przyznanie akcji serii S w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu Spółek Handlowych nastąpi poprzez zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii S obejmowane były przez osoby uprawnione w wykonaniu posiadanych przez nie praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom za rok 2021 w ramach przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego. Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte przez wszystkie osoby uprawnione w dniu 4 lipca 2022 roku. Termin realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B upływał z dniem 31 lipca 2022 roku, przy czym wszystkie osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii S w dniu 4 lipca 2022 roku.
2) Data przydziału papierów wartościowych:
Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Wszystkie osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii S w dniu 4 lipca 2022 roku. Akcje były obejmowane w okresie od dnia 4 lipca 2022 do dnia 25 lipca 2022 roku wraz z dokonywaniem wpłat na akcje przez poszczególne osoby. W związku z tym, że akcje serii S zostaną zdematerializowane, przyznanie akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu Spółek Handlowych nastąpi poprzez ich zapisanie na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii S w łącznej liczbie 500 akcji.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Osoby uprawnione objęły łącznie 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje zwykłe na okaziciela serii S były obejmowane po cenie 0,10 zł każda.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii S w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za 2021 rok złożyło 9 osób.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały objęte przez 9 osób.
10) Nazwa (firma) subemitentów:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
50 PLN
12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Spółka nie poniosła kosztów, które zostałyby zaliczone do kosztów emisji, w tym kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego czy promocji oferty.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Nie dotyczy.
14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały objęte za wkłady pieniężne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2022-08-08 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki