WAŻNE

MABION S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Mabion S.A.

2020-05-18 18:25
publikacja
2020-05-18 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Mabion S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji do 1.907.281 akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł oraz nie wyższą niż 190.728,10 zł. Powyższą decyzję pozytywnie zaopiniowała w dniu dzisiejszym również Rada Nadzorcza Spółki.

W związku z powyższym, Spółka zaproponuje w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U.

Celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy Spółki, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do złożenia w możliwie najkrótszym terminie wniosku o dopuszczenie do obrotu MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków. Ponadto, firma będzie kontynuowała wymagane prace rozwojowe w celu uzyskania rejestracji w USA.

Pozyskany kapitał pozwoli Spółce Mabion, w pełni zintegrowanej firmie certyfikowanej w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), na dalszy rozwój w oparciu o jej wcześniejsze doświadczenie, wypracowany solidny proces jakości, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, a także możliwości technologiczne.

Zamiarem Zarządu Spółki jest aby emisja nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, w szczególności, aby wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii U, nastąpił z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących akcje nowej emisji. Emisja akcji serii U w ocenie Zarządu Spółki powinna zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, co leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu jej kapitału. Cena emisyjna akcji serii U zostanie określona przez Zarząd Spółki w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidującego podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject matter: Decision on the intention to issue
U series ordinary bearer shares of the Company in order to increase
the share capital of Mabion S.A.

Legal
basis: Article 17(1) MAR – confidential informationContent
of the report:


The Management Board of Mabion S.A. ("Company")
informs that today it made a decision on the intention to issue up to
1,907,281 U series ordinary bearer shares of the Company with a nominal
value of PLN 0.10 each, to increase the Company's share capital by an
amount not lower than PLN 0.10 and not higher than PLN 190,728.10. The
above decision was also approved by the Company’s Supervisory Board
today.


With regard to the above, the Company will propose an
item on the agenda of the next Ordinary General Meeting of the Company,
providing for the adoption of a resolution on increasing the Company's
share capital by issue of U series ordinary bearer shares.


The aim of the planned issue is to obtain additional
funding for working capital and, in particular, to accelerate the
ongoing development of MabionCD20 and to achieve the milestones
envisaged to submit an application for marketing authorisation for
MabionCD20 to the European Medicines Agency as soon as possible. In
addition, the company continues the required development activities to
obtain registration in the US.


The acquired capital will allow Mabion, a fully
integrated company with GMP-certified facilities, to conduct further
development based on its previous experience, robust quality process,
experienced and qualified workforce, as well as technological capacity.


The intention of the Company’s Management Board is
that the issue is effected in the form of a private placement within the
meaning of Art. 431 §2 (1) of the Commercial Companies Code, carried out
by way of a public offering exempt from the obligation to publish a
prospectus within the meaning of the relevant provisions of law or
another information or offering document for the purpose of such an
offering, and in particular that the selection of investors to whom
offers to subscribe for U series shares is made with account taken of
the book-building process or another process aimed at acquiring entities
subscribing for new issue shares. In the opinion of the Management Board
of the Company, the issue of U series shares should be carried out with
the full exclusion of the existing shareholders' pre-emptive right to
all U series shares, which is in the interest of the Company and its
shareholders and serves to ensure efficient provision of its capital.
The issue price of U series shares will be determined by the Management
Board of the Company within the limits set by the General Meeting.


The Company will inform about convening the Ordinary
General Meeting providing for the adoption of a resolution on increasing
the Company's share capital through the issue of ordinary bearer shares
of U series by means of a separate current report, in accordance with
the applicable regulations.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Dirk Kreder Prezes Zarządu Dirk Kreder
2020-05-18 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2020-05-18 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2020-05-18 Jarosław Walczak Członek Zarządu Jarosław Walczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki