REKLAMA

MABION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2021-06-17 19:30
publikacja
2021-06-17 19:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia z dnia 17 czerwca 2021 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), (dalej „Ustawa”), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej „Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B, zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mabion S.A. (dalej „Spółka”) poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.
1. Zmniejszenie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji zawartej w dniu 11 czerwca 2021r.
2. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 888.456 (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowiło 5,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 888.456 (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Po rozliczeniu transakcji Fundusz posiadał 883.456 (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 883.456 (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
4. Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.
5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusz uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.
7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 883.456 (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć), co stanowi 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki