MABION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2019-04-30 15:51
publikacja
2019-04-30 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-30
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 30 kwietnia 2019 roku od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia z dnia 29 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. z 2018 r. poz. 512), (dalej „Ustawa”), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwane łącznie „Funduszami”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B, zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mabion S.A. (dalej „Spółka”) powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

1.Zwiększenie udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zakupu akcji zawartej w dniu 25 kwietnia 2019 r.

2. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 1.517.847 (słownie: jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji, co stanowiło 11,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.517.847 (słownie: jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów; w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 1.517.742 akcji stanowiących 11,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.517.742 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Po rozliczeniu transakcji Fundusze posiadają 1 629.847 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji Mabion S.A. co stanowi 11,88 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.629.847 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) głosów, które stanowią 10,66 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 1.629.742 akcji stanowiących 11,88 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.629.742 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Nie wstępują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.

7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 1.517.847 (słownie: jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem) co stanowi 9,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Artur Chabowski Prezes Zarządu Artur Chabowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki