REKLAMA

MABION S.A.: Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej

2021-06-01 19:29
publikacja
2021-06-01 19:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwaly_zgloszony_przez_Akcjonariusza_na_ZWZ_MABION_SA_22_czerwca_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kandydatura na członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Zarząd MABION S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 maja 2021 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Twiti Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej: Akcjonariusz), zgłosił żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MABION S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. o punkt „Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji” oraz przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i projekt kandydatury do Rady Nadzorczej. Złożony wniosek Akcjonariusz uzasadnił koniecznością wzmocnienia i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z przejściem w ostatnim czasie dwóch członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki.

W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd MABION S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt „Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji”, który otrzymał numer 29 i przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r.:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Kreder - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi -Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi –Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym2020.
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
23) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020.
24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki (zmiana § 28 Statutu Spółki).
26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 23 ust. 1 i § 24 Statutu Spółki).
28) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
29) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.
30) Wolne wnioski.
31) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dotyczące kandydatki do Rady Nadzorczej zgłoszonej przez Akcjonariusza:

Pani Zofia Szewczuk - absolwentka ESCP-EAP Europe i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z tytułami magistra finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz magistra zarządzania.
Ma ponad 12 lat doświadczenia w branży private equity, które pozyskała pracując w wiodących funduszach w Polsce i zagranicą. Od 2016 związana jest z PFR S.A. gdzie obecnie pełni rolę Dyrektora Biura w Departamencie Inwestycji w PFR S.A. oraz prezesa PFR Life Science Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w inwestycjach w obszarze biotechnologii i zdrowia. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała m.in. w funduszu Mid Europa (2011-2015) oraz 3i (2009-2011). W tym czasie miała przyjemność uczestniczyć w wielu transakcjach w sektorach takich jak nowe technologie, usługi, produkcja, zdrowie i turystyka.
Pani Zofia Szewczuk ma bogate doświadczenie właścicielskie i nadzorcze, reprezentując stronę inwestora. Jej zaangażowanie wiążę się z regularną współpracą z zarządami spółek w ramach wdrażania inicjatyw rozwojowych i naprawczych oraz monitoringu wyników. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej PKL S.A. i pełni rolę obserwatora w spółce HCP.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2021 r. opublikowane w raporcie nr 37/2021 pozostają bez zmian.


Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na ZWZ MABION SA 22 czerwca 2021.pdfProjekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na ZWZ MABION SA 22 czerwca 2021.pdf Projekt uchwały_ZWZ_22.06.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2021-06-01 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki