REKLAMA

MABION S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii P i S w KDPW

2020-01-17 14:27
publikacja
2020-01-17 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-17
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii P i S w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 stycznia 2020 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") dokonał warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLMBION00016, 514.773 akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki oraz 9.500 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Warunkiem rejestracji akcji każdej z ww. serii jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.
Rejestracja akcji każdej z ww. serii nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji tej serii do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Spółka przypomina, że emisja akcji serii S nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-17 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2020-01-17 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki