REKLAMA

LW BOGDANKA S.A.: wyniki finansowe

2022-03-23 08:33
publikacja
2022-03-23 08:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_LWB_2021_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_LWB_2021_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_GK_LWB_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_GK_LWB_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_jednostkowego_sprawozdania_LWB_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_jednostkowego_sprawozdania_LWB_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_wyboru_firmy_audytorskiej_LWB_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_wyboru_firmy_audytorskiej_LWB_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_LWB.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_LWB_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu_LWB_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 2 366 062,00 1 818 543,00 516 890,00 406 451,00
II. Zysk operacyjny 363 916,00 89 684,00 79 501,00 20 045,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 361 248,00 89 098,00 78 918,00 19 914,00
IV. Zysk netto roku obrotowego 291 595,00 70 050,00 63 702,00 15 656,00
V. Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy 5 652,00 -1 553,00 1 235,00 -347,00
VI. Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy 297 247,00 68 497,00 64 937,00 15 309,00
VII. Ilość akcji (szt.) 34 013 590,00 34 013 590,00 34 013 590,00 34 013 590,00
VIII. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy 8,57 2,06 1,90 0,46
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 743 742,00 455 888,00 162 478,00 101 893,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -376 419,00 -602 609,00 -82 232,00 -134 685,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 545,00 -3 396,00 -774,00 -759,00
XII. Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 363 778,00 -150 117,00 79 471,00 -33 552,00
XIII. Aktywa trwałe 3 661 495,00 3 746 322,00 796 081,00 811 806,00
XIV. Aktywa obrotowe 999 549,00 581 867,00 217 322,00 126 087,00
XV. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
XVI. RAZEM AKTYWA 4 661 044,00 4 328 189,00 1 013 403,00 937 893,00
XVII. Zobowiązania długoterminowe 581 575,00 700 696,00 126 446,00 151 837,00
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 506 855,00 352 126,00 110 200,00 76 304,00
XIX. Kapitał własny razem 3 572 614,00 3 275 367,00 776 757,00 709 753,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe LWB_2021_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe LWB_2021_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe LWB_2021_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe LWB_2021_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie finansowe LW Bogdanka S.A. za 2021 r. - podpis
Sprawozdanie zarzadu GK LWB_pl.xhtmlSprawozdanie zarzadu GK LWB_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. i GK LW Bogdanka za 2021 r.
Sprawozdanie zarzadu GK LWB_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie zarzadu GK LWB_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. i GK LW Bogdanka za 2021 r. - podpis
Oswiadczenie Zarzadu w sprawie zgodnosci jednostkowego sprawozdania LWB_pl.xhtmlOswiadczenie Zarzadu w sprawie zgodnosci jednostkowego sprawozdania LWB_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A.
Oswiadczenie Zarzadu w sprawie zgodnosci jednostkowego sprawozdania_LWB_pl.xhtml.XAdESOswiadczenie Zarzadu w sprawie zgodnosci jednostkowego sprawozdania_LWB_pl.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego LW Bogdanka S.A. - podpis
Informacja Zarzadu dotyczaca wyboru firmy audytorskiej LWB_pl.xhtmlInformacja Zarzadu dotyczaca wyboru firmy audytorskiej LWB_pl.xhtml Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Informacja Zarzadu dotyczaca wyboru firmy audytorskiej LWB_pl.xhtml.XAdESInformacja Zarzadu dotyczaca wyboru firmy audytorskiej LWB_pl.xhtml.XAdES Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpis
Sprawozdanie z badania LWB.zipSprawozdanie z badania LWB.zip Opinia biegłego rewidenta LW Bogdanka S.A. za 2021 r.
Ocena RN dotycząca sprawozdan LWB_pl.xhtmlOcena RN dotycząca sprawozdan LWB_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań LW Bogdanka S.A. za 2021 r.
Oswiadczenie RN dotyczace Komitetu Audytu LWB_pl.xhtmlOswiadczenie RN dotyczace Komitetu Audytu LWB_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. dotyczące Komitetu Audytu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki