REKLAMA

LW BOGDANKA S.A.: Kluczowe elementy Strategii LW BOGDANKA S.A. na lata 2013 - 2020, w tym polityka dywidendowa

2013-06-03 23:18
publikacja
2013-06-03 23:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-03
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Kluczowe elementy Strategii LW BOGDANKA S.A. na lata 2013 - 2020, w tym polityka dywidendowa
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 3.06.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię rozwoju i działania LW BOGDANKA S.A. na lata 2013-2020, zawierającą politykę dywidendową Spółki.

Spółka w latach 2013 – 2020 zakłada realizację celów strategicznych, do których w szczególności należą:

• zakończenie procesu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie produkcji węgla handlowego (5,8 mln ton w 2011 r., 7,8 mln ton w 2012 r. i wzrost wydobycia do poziomu 8,6 – 9 mln ton w 2013 r., ok. 10,5 mln ton w 2014 r., ok. 11,5 mln ton w 2015 r., ok. 12 mln ton w 2018 r.);
• dodatkowe inwestycje w modernizację szybu 1.5 w Nadrybiu, które pozwolą na wzrost zdolności produkcyjnych netto do ok. 12 mln ton w 2018 r.;
• podwojenie zasobów i długości życia kopalni do około 2050 roku, poprzez uzyskanie koncesji i zagospodarowanie nowych perspektywicznych obszarów (zwiększenie zasobów operatywnych od ok. 237 mln ton do ok. 450 mln ton);
• umocnienie stabilnej pozycji głównego dostawcy węgla - osiągnięcie 20% udziału w sprzedaży węgla energetycznego w kraju do 2015 r., z ok. 14% w 2012 roku;
• pozostanie liderem efektywności w górnictwie, przy zmniejszeniu jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 15% do 2017 roku, w stosunku do roku 2012, w ujęciu realnym;
• utrzymanie pozycji lidera innowacyjnych rozwiązań technicznych – realizacja projektu Inteligentna Kopalnia.

W związku z powyższą strategią, Spółka szacuje wydatki inwestycyjne w latach 2013-2020 na poziomie ok. 600 mln PLN średniorocznie, w tym:

• capex rozwojowy na poziomie ok. 250 mln PLN rocznie mający na celu wsparcie zwiększenia produkcji i wzrostu wydajności;
• powtarzalny "operacyjny" capex na poziomie ok. 350 mln PLN rocznie przeznaczony na utrzymanie poziomu wydobycia, modernizację eksploatowanych wyrobisk i infrastruktury.

W związku z przyjętą Polityką dywidendową, będącą częścią zatwierdzonej Strategii, Zarząd za lata 2013-2015 będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę z zysku na rzecz akcjonariuszy Spółki na poziomie 60% osiągniętego skonsolidowanego zysku netto. Przyjęcie takiego poziomu dywidendy pozwoli Spółce z jednej strony współfinansować inwestycje rozwojowe z części zysku netto, z drugiej zaś zapewni akcjonariuszom stopę zwrotu z inwestycji w akcje Spółki poprzez dywidendę na ponadprzeciętnym poziomie dla branży górnictwa węglowego.

Na zmianę rekomendacji Zarządu w zakresie wymiaru wypłaty dywidendy może mieć wpływ zmiana założeń dotyczących:
• rozwoju Spółki i planów dalszej ekspansji;
• realizacji przyjętego programu inwestycyjnego;
• planów utrzymania odpowiedniego poziomu płynności finansowej przedsiębiorstwa;
jak również:
• zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki;
• planowanych wydatków inwestycyjnych i innych nakładów kapitałowych;
• aktualnych możliwości i kosztów pozyskania finansowania dłużnego;
• podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o innym niż rekomendowany przez Zarząd poziomie dywidendy;
• innych czynników wpływających istotnie na sytuację finansową Spółki.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym, dotyczące strategii LW BOGDANKA S.A., nie stanowią prognozy wyników w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania z równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe LW BOGDANKA S.A. znajduje się w raporcie rocznym LW BOGDANKA S.A. opublikowanym w formie raportu okresowego z dnia 21 marca 2013 roku. Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, LW BOGDANKA S.A. niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz i przyjętych założeń strategii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-03 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-06-03 Roger de Bazelaire Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki