REKLAMA

LUBAWA: wyniki finansowe

2022-09-22 00:44
publikacja
2022-09-22 00:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-09-21_Sprawozdanie_Zarzadu_LUBAWA_SA_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022-09-21_PSr_LUBAWA_SA_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022-09-21_Przeglad_SSF_1H2022_Grupa_Lubawa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022-09-21_Przeglad_JSF_1H2022_Lubawa_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 196 735 135 475 42 375 29 793
II. Wynik z działalności operacyjnej 29 944 20 731 6 450 4 559
III. Wynik przed opodatkowaniem 28 267 20 471 6 088 4 502
IV. Wynik netto 23 384 16 931 5 037 3 723
V. Inne całkowite dochody -33 633 -7 139
VI. Łączne całkowite dochody 23 351 17 564 5 030 3 863
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 425 3 149 -1 815 693
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 824 -2 470 -2 331 -543
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 873 -5 708 3 850 -1 255
X. Przepływy pieniężne netto razem -1 376 -5 029 -296 -1 106
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,16 0,11 0,03 0,02
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,16 0,11 0,03 0,02
XV. Aktywa trwałe 236 180 232 547 50 459 50 560
XVI. Aktywa obrotowe 212 761 199 781 45 456 43 436
XVII. Aktywa razem 448 941 432 328 95 915 93 997
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 40 016 41 811 8 549 9 091
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 90 506 95 449 19 336 20 752
XX. Kapitał własny 318 419 295 068 68 030 64 154
DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 188 7 041 6 718 1 548
XXII. Wynik z działalności operacyjnej 398 -4 966 86 -1 092
XXIII. Wynik przed opodatkowaniem 177 -5 142 38 -1 131
XXIV. Wynik netto 47 -4 135 10 -909
XXV. Inne całkowite dochody -421 -109 -91 -24
XXVI. Łączne całkowite dochody -374 -4 244 -81 -933
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 804 -7 685 -4 050 -1 690
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 727 1 170 -372 257
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 675 5 749 3 161 1 264
XXX. Przepływy pieniężne netto razem -5 856 -766 -1 261 -168
XXXI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
XXXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
XXXIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
XXXV. Aktywa trwałe 185 593 185 564 39 652 40 345
XXXVI. Aktywa obrotowe 34 825 35 985 7 440 7 824
XXXVII. Aktywa razem 220 418 221 549 47 092 48 169
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 14 666 15 700 3 133 3 413
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 30 561 30 284 6 529 6 584
XL. Kapitał własny 175 191 175 565 37 429 38 171


Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w niżej
podany sposób w tys. EURO.


Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych
finansowych":


- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego
kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP
na 30.06.2022 r. – 4,6806 oraz na 31.12.2021 r. – 4,5994.


- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. średnia
ta wyniosła 4,6427; a w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku 4,5472.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2022-09-21_Sprawozdanie_Zarzadu_LUBAWA_SA_1H2022.pdf2022-09-21_Sprawozdanie_Zarzadu_LUBAWA_SA_1H2022.pdf Sprawozdanie z działalności
2022-09-21_PSr_LUBAWA_SA_1H2022.pdf2022-09-21_PSr_LUBAWA_SA_1H2022.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe
2022-09-21_Przeglad_SSF_1H2022_Grupa_Lubawa.pdf2022-09-21_Przeglad_SSF_1H2022_Grupa_Lubawa.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Grupa Lubawa
2022-09-21_Przeglad_JSF_1H2022_Lubawa_SA.pdf2022-09-21_Przeglad_JSF_1H2022_Lubawa_SA.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Lubawa SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-22 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki