REKLAMA

LUBAWA: Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2020-12-21 16:08
publikacja
2020-12-21 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 04 grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwał nr 23/2020, 24/2020, 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje:
1.uchylenie § 15 ust. 5 o treści:
„Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 członków, wykonywanie zadań komitetu audytu powierza się Radzie Nadzorczej.”

2.uchylenie § 17 ust. 4 o treści:
„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 17 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób.

3.zmianę treści § 16 ust. 2 pkt 7
„ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;”

4.w § 16 ust. 2 dodano pkt 15 o brzmieniu następującym:
„składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie sprawozdania o wynagrodzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej”

5.zmianę treści § 16 ust. 3
„Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.”
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.”

6.zmianę treści § 17 ust. 1
„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.”
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.”

7.§ 20 ust. 1 dodano pkt 14 o brzmieniu następującym:
„przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”

8.§ 20 ust. 1 dodano pkt 15 o brzmieniu następującym:
„opiniowanie lub przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Lubawa SA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Lubawa SA, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity statutu.pdfTekst jednolity statutu.pdf Tekst jednolity statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-21 Marcin Kubica Prezes Zarządu Marcin Kubica
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki