REKLAMA

LSI SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 17:30
publikacja
2021-05-31 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_10_2021.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane skonsolidowane za okres
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 6 484 11 362 1 418 2 584
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży -3 698 -351 -809 -80
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 212 -1 218 -1 140 -277
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 243 -980 -1 147 -223
V. Zysk (strata) netto -5 355 -1 124 -1 171 -256
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -5 355 -1 124 -1 171 -256
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 52 318 53 980 11 226 11 697
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 34 493 39 848 7 401 8 635
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 700 707
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 34 493 39 848 7 401 8 635
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 405 3 767 731 816
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 14 420 10 365 3 094 2 246
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 188 3 631 -479 826
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -725 -893 -159 -203
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 087 -502 675 -114
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 174 2 236 38 509
XVII. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) -1,64 -0,34 -0,36 -0,08
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 10,58 12,22 2,27 2,65
Dane jednostkowe za okres
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 5 383 10 444 1 177 2 376
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży -3 564 -371 -780 -84
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 041 -1 184 -1 103 -269
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 073 -940 -1 110 -214
XXIV. Zysk (strata) netto -5 152 -1 030 -1 127 -234
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -5 152 -1 030 -1 127 -234
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 53 010 55 166 11 375 11 954
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 36 486 41 638 7 829 9 023
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 700 707
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 36 486 41 638 7 829 9 023
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 322 3 670 713 795
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 13 202 9 858 2 833 2 136
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 963 3 907 -429 889
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -492 -755 -108 -172
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 098 -484 678 -110
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 643 2 668 141 607
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) -1,58 -0,32 -0,35 -0,07
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 11,19 12,77 2,40 2,77Tabela nr 062/A/NBP/2021 z dnia 2021-03-31 EUR = 4,6603 PLNTabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 EUR = 4,6148 PLNŚrednia arytmetyczny za okres 01-01-2021 - 31-03-2021 EUR = 4,5721
PLN
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2020 - 31-03-2020 EUR = 4,3963
PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 10/2021 z dnia 2021-05-31 o treści:


Zarząd LSI Software S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 28 maja
2021 r. raporcie okresowym za I kwartał 2021 r. w nocie 35 - "Pozostałe
zobowiązania" zawarta została tabela - "Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe", która w kolumnie prezentującej dane wg stanu na dzień
31.03.2021 zawiera błędne wartości dotyczące stanu na dzień 31.03.2020
r. W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości
korektę raportu okresowego za I kwartał 2021 r., a poniżej prezentuje
dane przed i po korekcie.    


 
Dane przed korektą
31.03.2021
Dane po korekcie
31.03.2021


Zobowiązania z tytułu pozostałych
podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, z wyjątkiem
podatku dochodowego od osób prawnych
2 370
1 041


Pozostałe zobowiązania, w tym:
815
7 775


Zobowiązania wobec pracowników z tytułu
wynagrodzeń
719
840


Subwencje w ramach pomocy publicznej
0
6 746


Inne zobowiązania
96
189


Razem pozostałe zobowiązania
3 185
8 816

Plik Opis
Raport_biezacy_10_2021.pdfRaport_biezacy_10_2021.pdf Raport bieżący 10.2021

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdfSkrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
2021-05-31 Bartłomiej Grduszak Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Michał Czwojdziński Członek Zarządu
2021-05-31 Grzegorz Strąk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki