LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

2019-06-10 11:23
publikacja
2019-06-10 11:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 12 S.K.A. (Lokum 12) - spółka zależna od Emitenta zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt inwestorski Nowy Dom (Umowa) z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PKO BP), na mocy której Lokum 12 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 30.788.511,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych z realizacją Przedsięwzięcia Deweloperskiego pod nazwą „LOKUM VILLA NOVA”, tj. budowy zespołu sześciu budynków wielomieszkaniowych wraz z garażami podziemnymi, realizowanych na działkach położonych przy ul. Jaskółczej i Olsztyńskiej (Inwestycja) oraz na spłatę należnych odsetek od Kredytu.

Kredyt udzielony jest na okres od dnia 11 czerwca 2019 roku do dnia 30 listopada 2021 roku.

Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.

W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:
1. hipoteka umowna do kwoty 46.183.000,00 zł ustanowiona na prawie własności nieruchomości, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Jaskółczej i Olsztyńskiej,
2. zastaw finansowy i rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 46.183.000,00 zł na 100,00 % akcji Lokum 12, należących do LOKUM HOLDING 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
3. zastaw na prawach według Kodeksu cywilnego i zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 46.183.000,00 zł na zbywalnych prawach majątkowych przysługujących komplementariuszowi Lokum 12,
4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 46.183.000,00 zł na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Lokum 12,
5. weksel własny in blanco z wystawienia Lokum 12 wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta.

Lokum 12 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do:
1. nieobciążania bez zgody PKO BP, nieruchomości, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Jaskółczej i Olsztyńskiej i innych nieruchomości Lokum 12,
2. niewykonywania, bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP, czynności powodujących powstanie zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, leasingu, faktoringu, obligacji, zobowiązań wekslowych i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych o charakterze kredytowym,
3. nieudzielania podmiotom niepowiązanym i/lub powiązanym, bez uprzedniej, pisemnej zgody PKO BP, finansowania,
4. niedokonywania, bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP, spłaty pożyczek udzielonych Lokum 12 oraz spłaty obligacji wyemitowanych przez Lokum 12,
5. nieustanawiania zabezpieczeń zaciągniętych pożyczek lub wyemitowanych obligacji na składnikach majątku Lokum 12,
6. niewypłacania bez zgody PKO BP zaliczek na poczet udziałów w zysku lub jakichkolwiek innych wypłat na rzecz jakichkolwiek osób prawnych i fizycznych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki