REKLAMA

LOGINTRADE S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Logintrade S.A.

2020-08-19 07:57
publikacja
2020-08-19 07:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-19
Skrócona nazwa emitenta
LOGINTRADE S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Logintrade S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki LOGINTRADE S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Pawła Kuśmierczyka, z którego wynika, iż z dniem 17 sierpnia r. Pan Paweł Kuśmierczyk rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta.

W dniu 18 sierpnia 2020r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 21 pkt 6 Statutu Spółki jednomyślnie wybrało na nowego Członka Rady Nadzorczej Panią Stefanię Bukowską.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Stefania Bukowska, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pani Stefanii Bukowskiej wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, tj. 26 października 2022 r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pani Stefania Bukowska posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych w zakresie biologii, specjalność – nauczycielska.
Swoją karierę zawodową Pani Stefania Bukowska rozpoczynała w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na stanowisku Kierownika Sekcji Higieny Żywienia. Następnie przez wiele lat pracowała w oświacie na stanowisku nauczyciela biologii (od 2003r. jako nauczyciel dyplomowany), sprawowała również funkcję wicedyrektora ds. wychowawczych. W 2010r. Pai Stefania Bukowska przeszła na emeryturę, podczas której w niepełnym wymiarze czasu pracy nadal pracowała w oświecie oraz w fundacji „Naszej Szkole”.
Pani Stefania Bukowska była inicjatorem i liderem powstania Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W ramach projektu zarządzała procesem analizy i ewaluacji danych oraz stale współpracowała z Radą Miejską miasta Świdnica.
Była organizatorem i zarządzała corocznym (ponad 10 edycji) Międzyszkolnym Festiwalem Piosenki Promującej Zdrowie. W ramach kariery zawodowej zorganizowała wiele happeningów i akcji charytatywnych a także współpracowała z lokalną gazetą.

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Nie dotyczy.

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy.

7) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy.

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie dotyczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-19 Tomasz Wudarzewski Prezes Zarządu
2020-08-19 Michał Szlachcic Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki