REKLAMA

LK DESIGNER SHOPS: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki ws. podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

2019-09-20 16:45
publikacja
2019-09-20 16:45
Zarząd spółki Spółki LK Designer Shops S.A. „w restrukturyzacji” z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 20 września 2019 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2018 roku oraz art. 444 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i § 64 umowy Spółki, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), dematerializacji akcji Spółki serii F oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała").

Zgodnie z treścią Uchwały:

•Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych), tj. z kwoty 116.042,90 zł (sto szesnaście tysięcy czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 156.042,90 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy).

•Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii F").

•Wszystkie Akcje Serii F będą zdematerializowane.

•Wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem Akcji Serii F.

•Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

•Objęcie wszystkich Akcji Serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia Akcji Serii F zostanie złożona jednemu adresatowi.

•Zarząd Spółki będzie ubiegał się o dematerializację Akcji Serii F oraz ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

•W interesie Spółki prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy względem Akcji Serii F zostało wyłączone w całości.

Jednocześnie wraz z uchwalonym podwyższaniem kapitału (opisanym powyżej) zostanie dokonana zmiana dotychczasowej treści §6 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.042,90 zł (sto szesnaście tysięcy czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach A0000001 do A1000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

2) 160.429 (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii B o numerach A000001 do A160429, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda"

- poprzez nadanie mu następującego brzemienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156.042,90 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach A0000001 do A1000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

2) 160.429 (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii B o numerach A000001 do A160429, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach F000001 do F400000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda."

Jednocześnie Zarząd Spółki przedkłada w załączeniu do niniejszego raportu skan podjętej Uchwały.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConn
Załączniki
20190920_164523_0000122691_0000116165.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki