REKLAMA

LENTEX: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

2020-09-07 11:01
publikacja
2020-09-07 11:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od działającego w imieniu Spółki pełnomocnika Zawiadomienie o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 623) [„Ustawa”], spółka "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) zawiadamia, iż wskutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 28 sierpnia 2020 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.001.596,38 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 2.442.918 sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.001.596,38 zł („Umorzenie”), uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („WZA”), wynikający z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w ten sposób, że nastąpiło zejście przez Spółkę poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA.

Przed Umorzeniem Spółka posiadała 4.885.835 akcji własnych, które stanowiły 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.885.835 głosów z akcji (przy czym Spółka nie mogła wykonywać prawa głosu z własnych akcji).

Po Umorzeniu Spółka posiada 2.442.917 akcji własnych, które stanowią 5,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 5,26% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 2.442.917 głosów z akcji, przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji.

Nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które posiadają akcje Spółki. Nie występują osoby,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Spółka nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Barbara Trenda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki