REKLAMA
BADANIE

LENTEX: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z Akcji Spółki

2023-02-07 18:32
publikacja
2023-02-07 18:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_L.Sobik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-07
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z Akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku- Białej, zawiadomienie następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, „Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku- Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym informuję, iż wskutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 03 lutego 2023 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego spółki "LENTEX” S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Spółka") o kwotę 1.230.000,00 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 3.000.000 sztuk akcji własnych Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 03 lutego 2023 roku, doszło do zmiany:
1) posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez przekroczenie progu 33% oraz 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
2) o ponad 2% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej łącznie jako „Zmiana Stanu Posiadania").

Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.007.008 akcji Spółki, które stanowiły 32,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniały do 32,57% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.007.008 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadałem samodzielnie 8.686.998 akcji Spółki, które stanowiły 20,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 20,20 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.686.998 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 5.320.010 akcji Spółki, które stanowiły 12,37 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,37 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.320.010 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14.007.008 akcji Spółki, które stanowią 35,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 35,02% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.007.008 głosów z akcji Spółki, z czego:
1. posiadam samodzielnie 8.686.998 akcji Spółki, które stanowią 21,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 21,72 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.686.998 głosów z akcji Spółki;
2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 5.320.010 akcji Spółki, które stanowią 13,30 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 13,30 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.320.010 głosów z akcji Spółki.

Łączna suma liczby głosów wynikających z przepisów art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie jest tożsama z tą podaną powyżej. Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie L.Sobik.pdfZawiadomienie L.Sobik.pdf Zawiadomienie Leszek Sobik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-07 Adrian Garbowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki