REKLAMA

LENTEX: Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem

2021-09-02 14:23
publikacja
2021-09-02 14:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-02
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) aneks do Umowy Wieloproduktowej zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 10 czerwca 2021r. Na mocy zawartego aneksu kwota udzielonego Spółce limitu kredytowego wzrosła z kwoty 25.000.000 zł do kwoty 38.000.000 zł. Okres dostępności przyznanego Spółce limitu kredytowego obowiązuje do dnia 09 czerwca 2023r. Oprocentowanie udzielonego limitu oparte jest o wskaźnik referencyjny WIBOR 1M + marża Banku dla kredytów w PLN (wskaźnik referencyjny dla kredytów w euro i dolarach to odpowiednio EURIBOR i LIBOR). Warunkiem udostępnienia przyznanego limitu kredytowego jest ustanowienie wskazanych w Umowie zabezpieczeń.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej są:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 39.000.000 zł na przysługujących Spółce prawach użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Lublińcu, objętych księgami wieczystymi KW nr CZ1L/00036467/3, KW nr CZ1L/00052710/0, KW nr CZ1L/00048201/8, KW nr CZ1L/00038863/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Lublińcu;
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętych ww. hipoteką;
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- zastaw rejestrowy i finansowy na 1.785.000 sztuk akcji własnych Spółki.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość przyznanego Spółce limitu kredytowego po zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu do Umowy Wieloproduktowej przekracza poziom 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z opublikowanym przez Spółkę skonsolidowanym raportem rocznym obejmującym poprzedni rok obrotowy.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-02 Barbara Trenda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki