REKLAMA
ZAGŁOSUJ

LENTEX: Zawarcie umowy sprzedaży 667 815 akcji Gamrat

2021-11-23 16:40
publikacja
2021-11-23 16:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży 667 815 akcji Gamrat
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie otrzymania odpowiedzi na złożoną przez Spółkę Ofertę sprzedaży akcji Gamrat informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została ze spółką zależną „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”) umowa sprzedaży 667 815 sztuk akcji Gamrat, za cenę 19,28 zł za jedną akcję, co daje łączną cenę wynoszącą 12.875.473,20 zł. Zgodnie z treścią zawartej umowy, zapłata ceny nastąpi w terminie do dnia 02 grudnia 2021 roku.

Realizacja zawartej umowy sprzedaży spowoduje zmniejszenie liczby akcji Gamrat posiadanych przez Spółkę do 3 170 517 sztuk, co stanowić będzie 47,44% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Gamrat i taki sam udział w kapitale zakładowym Gamrat.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki