REKLAMA

LENTEX: Wypłata dywidendy - aktualizacja

2020-07-02 15:42
publikacja
2020-07-02 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-02
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wypłata dywidendy - aktualizacja
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, w ślad za raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 02 lipca 2020r., iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 02 lipca 2020 roku podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie zmniejszenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, na mocy której kapitał rezerwowy utworzony na nabycie akcji własnych na mocy Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2020 roku został zmniejszony do kwoty 60.000.000,00 zł, a pozostała część tej kwoty została przeniesiona na istniejący w Spółce kapitał zapasowy.

Tym samym spełniony został warunek wypłaty tzw. dywidendy dodatkowej w wysokości 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję, zgodnie z treścią § 2 i § 4 Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2019.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że łączna wysokość dywidendy wyniesie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję. Na dzień dzisiejszy dywidendą objętych jest 43.971.523 sztuk akcji, co daje dywidendę w łącznej wysokości 43.971.523,00 zł. Dzień dywidendy ustalono na dzień 14 lipca 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-02 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki