REKLAMA
BADANIE

LENTEX: Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmian Statutu

2023-02-03 14:42
publikacja
2023-02-03 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_Jednolity_Statutu_Spolki_Lentex.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmian Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 3 lutego 2023 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.230.000,00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych) oraz zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 roku, która została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 53/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku.
Po rejestracji przez Sąd wskazanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi on obecnie 16.400.000,00 zł (szesnaście milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki po zarejestrowaniu ww. obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 40.000.000 głosów.
Wskazane powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.230.000,00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych). Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 3.000.000 głosów.
Umorzone akcje własne zostały nabyte w ramach ogłoszonego w dniu 12 października 2022 roku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A. (zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A.), za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku oraz zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z dokonaną przez Sąd rejestracją zmian w Statucie Spółki przyjętych w Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 roku, przedstawia poniżej wykaz powyższych zmian Statutu, a także przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.
W Statucie Spółki zmienia się Artykuł 9 ust. 9.1. o dotychczasowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.630.000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy) i dzieli się na 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”
poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.400.000,00 zł (szesnaście milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”
Podstawa prawna: § 6 w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Tekst Jednolity Statutu Spółki Lentex.pdfTekst Jednolity Statutu Spółki Lentex.pdf Tekst Jednolity Statutu Spółki Lentex

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-03 Adrian Garbowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki