REKLAMA
BADANIE

LENTEX: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-13 14:53
publikacja
2023-01-13 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-13
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

Raporty kwartalne:
1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 19 maja 2023 roku
2. Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 17 listopada 2023 roku

Raporty półroczne:
1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 25 sierpnia 2023 roku

Raporty roczne:
1. Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 24 marca 2023 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 24 marca 2023 roku

Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2023 r., zgodnie z treścią § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”).
Działając na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-13 Adrian Grabowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki