REKLAMA

LENTEX: Lentex Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

2021-07-30 14:56
publikacja
2021-07-30 14:56
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Lentex Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021


POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Zasada jest stosowana.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Zasada jest stosowana.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka obecnie nie posiada sformalizowanej strategii biznesowej, w tym uwzględniającej tematykę ESG w zakresie określonym w przedmiotowej zasadzie, natomiast prowadzi wieloletni program rozwoju realizowany na podstawie decyzji podejmowanych w związku z przeprowadzonym przeglądem opcji strategicznych. Spółka sporządza corocznie Skonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, gdzie są poruszane zagadnienia z obszaru ESG, a ponadto Spółka dąży do tego, aby zakres tej tematyki w raportowaniu Spółki był stale poszerzany, przy uwzględnieniu potrzeb interesariuszy oraz charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności. Jednocześnie Spółka dostrzega istotność wszelkich działań związanych z tematyką ESG i pomimo braku sformalizowanej strategii w tym zakresie uwzględnia wiele aspektów zrównoważonego rozwoju w prowadzonej działalności.

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka obecnie nie posiada sformalizowanej strategii biznesowej, w tym uwzględniającej tematykę ESG w zakresie określonym w przedmiotowej zasadzie, natomiast prowadzi wieloletni program rozwoju realizowany na podstawie decyzji podejmowanych w związku z przeprowadzonym przeglądem opcji strategicznych. Spółka sporządza corocznie Skonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, gdzie są poruszane zagadnienia z obszaru ESG, a ponadto Spółka dąży do tego, aby zakres tej tematyki w raportowaniu Spółki był stale poszerzany, przy uwzględnieniu potrzeb interesariuszy oraz charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności. Jednocześnie Spółka dostrzega istotność wszelkich działań związanych z tematyką ESG i pomimo braku sformalizowanej strategii w tym zakresie uwzględnia wiele aspektów zrównoważonego rozwoju w prowadzonej działalności.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje w pełni powyższej zasady. Spółka nie posiada sformalizowanej strategii biznesowej, stosownie do treści zasady 1.3.1. oraz 1.3.2., a elementy strategii publikuje w formie informacji dostępnych w raportach bieżących oraz okresowych, w tym skonsolidowanym sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych. Tym samym zakres informacji dotyczących strategii biznesowej publikowanych na stronie internetowej jest ograniczony w stosunku do treści wskazanych w omawianej zasadzie.

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje w pełni powyższej zasady z uwagi na niestosowanie zasad 1.3.1., 1.3.2. oraz 1.4. Spółka dostrzega istotność wszelkich działań związanych z tematyką ESG, w tym kwestii związanych ze zmianą klimatu, uwzględniając je w procesach decyzyjnych, jednak sposób uwzględniania tych zagadnień nie ma sformalizowanego charakteru i nie jest podawany przez Spółkę do publicznej wiadomości poza zakresem informacji dostępnych w raportach bieżących oraz okresowych, w tym skonsolidowanym sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje w pełni powyższej zasady z uwagi na niestosowanie zasad 1.3.1., 1.3.2. oraz 1.4. Spółka dostrzega istotność wszelkich działań związanych z tematyką ESG, w tym kwestii związanych z równością wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, jednak sposób uwzględniania tych zagadnień nie ma sformalizowanego charakteru i nie jest podawany przez Spółkę do publicznej wiadomości poza zakresem informacji dostępnych w raportach bieżących oraz okresowych, w tym skonsolidowanym sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie ujawnia wydatków ponoszonych przez nią i jej Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. z uwagi na fakt, iż wydatki te nie stanowią istotnych kosztów działalności Spółki oraz Grupy.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka organizuje spotkania dla inwestorów, które w zakresie prezentowanych danych są w dużej mierze tożsame z przedmiotową zasadą, jednak częstotliwość ich organizacji jest mniejsza niż wynika to z treści powołanej zasady.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.


ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przyjęła formalnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki, jednak przy wyborze władz Spółki osoby dokonujące wyboru starają się stosować wybrane elementy polityki różnorodności. Obecnie w odniesieniu do Zarządu spełnione są wszystkie kryteria różnorodności określone w przedmiotowej zasadzie. Odnosząc się do Rady Nadzorczej spełnione są następujące kryteria określone w przedmiotowej zasadzie: kierunek wykształcenia,specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przyjęła formalnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki, jednak przy wyborze władz Spółki osoby dokonujące wyboru starają się stosować wybrane elementy polityki różnorodności. Obecnie w odniesieniu do Zarządu spełnione są wszystkie kryteria różnorodności określone w przedmiotowej zasadzie. Odnosząc się do Rady Nadzorczej spełnione są następujące kryteria określone w przedmiotowej zasadzie: kierunek wykształcenia,specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje przedmiotową zasadę, jednak regulacje wewnętrzne w Spółce (Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej) wprowadzają zasadę, że na wniosek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej może zostać przeprowadzone głosowanie tajne.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
Zasada jest stosowana.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
Zasada jest stosowana.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie posiada formalnych regulacji w tym zakresie. Spółka stosuje powyższą zasadę w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
Zasada jest stosowana.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Rada Nadzorcza w przygotowywanym przez nią sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy przedstawia ocenę działalności Spółki, jednak ocena nie jest w pełni tożsama z przedmiotową zasadą. Jednocześnie intencją Rady Nadzorczej jest, aby roczne sprawozdanie z jej działalności w możliwie najszerszy zakresie uwzględniało wskazane w zasadzie elementy oceny sytuacji Spółki.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady z uwagi na nie stosowanie zasady 1.5.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady z uwagi na nie stosowanie zasady 2.1., jednak Rada Nadzorcza będzie przedstawiała informację na temat realizacji poszczególnych kryteriów określonych w zasadzie 2.1.


SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Wszystkie te funkcje są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, a także przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejącym w tym zakresie w Spółce, które zapewniają skuteczną identyfikacje i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Nie dotyczy.
Z uwagi na ograniczone stosowanie zasady 3.1. przedmiotowa zasada nie dotyczy Spółki. Jednocześnie wskazujemy, że funkcje kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki, a także przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarząd oraz w ramach szeregu procedur istniejącym w tym zakresie w Spółce, które zapewniają skuteczną identyfikacje i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie poszczególnych obszarów działalności Spółki.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie został wyodrębniony audytor wewnętrzny. Kontrola wewnętrzna jest prowadzona przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki w zakresie wynikającym z obszaru ich kompetencji.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Mając na uwadze brak sformalizowanych i scentralizowanych systemów zarządzania ryzykiem oraz compliance Spółka nie posiada wyodrębnionych stanowisk do zarządzania ryzykiem i compliance, a tym samym istniejący w Spółce schemat organizacyjny nie zawsze umożliwia bezpośrednią podległość Prezesowi Zarządu bądź innemu Członkowi Zarządu osób odpowiedzialnych za powyższe w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych, jednak w przypadku kluczowych obszarów działalności Spółki zasada ta jest stosowana.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie został wyodrębniony audytor wewnętrzny. Kontrola wewnętrzna jest prowadzona przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki w zakresie wynikającym z obszaru ich kompetencji. Jednocześnie wskazujemy, że z uwagi na obecną strukturę organizacyjną Spółki kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie kontroli wewnętrznej mają bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Komitetu Audytu oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Grupa nie posiada scentralizowanych regulacji w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, a poszczególne podmioty posiadają odrębne regulacje w tym zakresie. Tym samym stosowanie powyższej zasady wynika z uregulowań poszczególnych podmiotów z Grupy.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje przedmiotową zasadę w zakresie w jakim wynika to z ograniczonego stosowania zasady 3.1.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje przedmiotową zasadę w zakresie w jakim wynika to z ograniczonego stosowania zasady 3.1. oraz zasady 2.11.3. Jednocześnie wskazujemy, że Rada Nadzorcza w sposób ciągły monitoruje i analizuje ryzyka związane z bieżącą działalnością, realizacją przyjętego budżetu, realizacją inwestycji długoterminowych oraz działalności inwestycyjnej, związanej także z wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady z uwagi na ograniczone stosowanie zasady 3.1.


WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie otrzymała od akcjonariuszy oczekiwań dotyczących możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie były poczynione żadne kroki celem zapewnienia możliwości organizacji e-walnego, zarówno od strony technicznej, jak i prawnej. Tym samym istnieje obecnie w ocenie Zarządu ryzyko organizacji e-walnego, mając w szczególności na uwadze istniejące wątpliwości co do spełnienia wymogów niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariusza oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad. Ponadto dotychczasowa struktura akcjonariatu nie uzasadniała przeprowadzenia walnego w takiej formie. Mając powyższe na uwadze Spółka zdecydowała o niestosowaniu przedmiotowej zasady.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, co wynika w szczególności z braku zgłoszeń akcjonariuszy w tym zakresie, dotychczasowej struktury akcjonariatu, czy utrudnień związanych z samym przeprowadzeniem transmisji i jej wpływu na organizację obrad walnego zgromadzenia.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia umożliwia udział przedstawicieli mediów w obradach walnego zgromadzenia pod warunkiem, że żaden z akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nie sprzeciwi się takiemu udziałowi.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady z uwagi na uprawnienia akcjonariuszy określone w art. 401 § 4 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, umożliwiające zgłaszania projektów uchwał nawet podczas walnego zgromadzenia.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę o ile otrzyma odpowiednią informację od akcjonariusza zgłaszającego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej, wraz z niezbędnymi materiałami, w czasie umożliwiającym opublikowanie we wskazanym w zasadzie terminie. Ponadto obecne regulacje wewnętrzne umożliwiają zgłaszanie kandydatur także podczas obrad walnego zgromadzenia.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
a)   spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
b)   osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
c)   cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada jest stosowana.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a)   wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
b)   spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c)   spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
d)   spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e)   wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f)   pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę, jednak ostateczna decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy i nie można wykluczyć sytuacji, iż pozostawienie całości zysku w Spółce będzie wynikało z innej przesłanki niż te wskazane w treści zasady.


KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.


WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wynagrodzenie o charakterze zmiennym dla Członków Zarządu ustalane jest w oparciu o obowiązującą w Spółce Politykę wynagrodzeń i ma charakter wynagrodzenia rocznego, uzależnionego od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym.Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależna jest wysokość Wynagrodzenia dodatkowego, a także procentowego określenia wielkości danej pozycji , a przy podejmowaniu powyższych decyzji powinna kierować się m.in. kryteriami uwzględniającymi interes społeczny czy przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka realizuje przedmiotową zasadę jedynie w części dotyczącej braku uzależnienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od liczby odbytych posiedzeń. Zgodnie z obowiązującą w Spółce Politykę wynagrodzeń wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu nie zostało przyznane.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.


Załączniki
20210730_145608_0000135635_0000133898.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki