Kto i za kogo płaci składki na FGŚP?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest instytucją, która ma chronić roszczenia pracownicze w razie, gdy nie będą one mogły być zaspokojone przez niewypłacalnego pracodawcę. Dochody tego Funduszu w głównej mierze pochodzą ze składek pracodawców opłacanych za zatrudnione osoby. W niektórych przypadkach mogą być oni zwolnieni z ich opłacania, jeśli pracownik ukończył odpowiedni wiek lub powrócił z urlopu rodzicielskiego.


Nie tylko za osoby na etacie

 

Składkę na FGŚP opłaca się za pracowników. Nalicza się ją od wypłat stanowiących podstawę do naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania jej rocznego limitu). Jej wysokość wynosi obecnie 0,10% podstawy wymiaru.

Dla celów opłacania składki na ten Fundusz, za pracownika uważa się nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również inne osoby wykonujące pracę zarobkową (tabela).

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Kto opłaca?

Za kogo opłaca?

» przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
» przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
» oddziały banków zagranicznych
» oddziały instytucji kredytowych
» oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
» oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
» osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa, pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy
» osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą
» osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
» osoba wykonująca pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych albo inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną


Za rodzinę się nie płaci

 

Przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi w prowadzeniu firmy często pomagają bliżsi lub dalsi członkowie rodziny. Nie zawsze świadczona pomoc odbywa się na zasadzie współpracy. Bywa i tak, że członkowie rodziny są zatrudnieni w firmie w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia. Pojawiają się wówczas wątpliwości co do obowiązku opłacania składki na FGŚP za takie osoby. Niepewność w tej kwestii potęguje wspólne prowadzenie z przedsiębiorcą gospodarstwa domowego.

zwolnienie z pracy»Interwencja Bankier.pl: czy należy mi się odszkodowanie za wcześniejsze zwolnienie?

Zasadniczo na każdym pracodawcy, wobec którego stosuje się przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ciąży obowiązek opłacania składki na FGŚP za osoby zatrudnione m.in. na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia, które podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wyjątek jednak stanowi małżonek pracodawcy, a także jego dzieci (własne, drugiego małżonka i przysposobione), rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające, a także rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrowie.

Składki na FGŚP nie opłaca się też za osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.


Powrót z urlopu rodzicielskiego

 

Pracodawca nie musi przez pewien czas opłacać składek na FGŚP za pracowników powracających z tzw. urlopów rodzicielskich, tj. po wykorzystanym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym. Zwolnienie z opłacania składek na ten Fundusz obowiązuje w okresie 36 miesięcy. Okres ten liczy się począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika z wymienionego urlopu.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to przysługuje tylko na pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Nie dotyczy natomiast osób zatrudnionych np. na podstawie umowy zlecenia, nawet jeśli umowa taka została zawarta z własnym pracownikiem lub jest wykonywana na rzecz pracodawcy. W takim przypadku zwolnienie z opłacania składki na FGŚP przysługuje tylko w stosunku do wynagrodzenia uzyskanego z umowy o pracę. Od wynagrodzenia z umowy zlecenia trzeba naliczyć składkę na FGŚP.

Omawiane zwolnienie przysługuje m.in. na pracowników powracających po urlopie macierzyńskim. Pracodawca nie może zatem z niego skorzystać w stosunku do pracowników, którzy powrócili do pracy po wykorzystanym urlopie ojcowskim, mimo że za ten okres przysługiwał im zasiłek macierzyński.

 »Za stresującą pracę dostaniesz pomostówkę 


Ulga ze względu na wiek

 

Pracodawcy nie muszą opłacać składki na FGŚP za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat - w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat - w przypadku mężczyzn. Zwolnienie to przysługuje nie tylko za osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, ale na wszystkie osoby, które zgodnie z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - są uważane za pracowników. Nie trzeba więc opłacać składek na ten Fundusz np. za zleceniobiorców, którzy osiągnęli odpowiedni wiek.

Pracodawcy przysługuje też 12-miesięczne zwolnienie z opłacania składki na FGŚP za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Zwolnienie to przysługuje jednak pracodawcy tylko wtedy, gdy zatrudni taką osobę na podstawie umowy o pracę.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz. 1121 ze zm.)


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 61 (893) z dnia 2012-07-30

Niedozwolone postanowienia w umowach z konsumentami. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl