Kryteria wyboru urzędu skarbowego właściwego w zakresie PIT za 2017 r.

Podstawowym kryterium, na podstawie którego ustala się właściwość urzędu skarbowego w zakresie PIT za 2017 r., jest miejsce zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2017 r. Miejsce zamieszkania to miejscowość stanowiąca centrum interesów życiowych danej osoby. Inne kryteria obowiązują w przypadku osób, które wyjechały z kraju przed końcem ubiegłego roku, rozliczają się wspólnie z małżonkiem posiadającym inny adres czy są cudzoziemcami.

(fot. Bartłomiej Kudrowicz / FORUM)

Miejsce zamieszkania

Termin złożenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2017 r. upływa o północy 30 kwietnia 2018 r. Zeznanie podatkowe - niezależnie od tego, czy ma formę papierową, czy elektroniczną - należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego.

Podstawowym kryterium, na podstawie którego określa się właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych (także przedsiębiorców), jest miejsce zamieszkania podatnika. Osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu PIT za 2017 r. składają zasadniczo w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2017 r. (przykład 1).

Pobierz PIT online

Podatnicy, których zamieszkanie w kraju ustało przed tym dniem, rozliczenie przekazują do urzędu skarbowego ustalonego według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Stanowi tak art. 45 ust. 1b ustawy o pdof. Jeżeli podatnik nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski, urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca jego pobytu. Wynika to z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych.


Bezpłatny program PIT Gofin 2017 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Podatnik związany z wieloma miejscowościami powinien zdefiniować jako miejsce zamieszkania tę, z którą jest najściślej związany. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania. Meldunek służy jedynie potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu. Nie ma on znaczenia w kontekście ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach podatku dochodowego.

Rozliczenia małżonków

Kryterium miejsca zamieszkania obowiązuje również w przypadku zeznania podatkowego składanego przez małżonków korzystających z łącznego opodatkowania dochodów.

Może się jednak zdarzyć, że małżonkowie mają różne adresy, w związku z czym podlegają pod inne urzędy skarbowe. W takiej sytuacji wspólne rozliczenie składają w urzędzie skarbowym właściwym dla jednego z nich. Wybrany urząd skarbowy należy wskazać w zeznaniu podatkowym.

Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie wspólnego rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT-36 lub PIT-37). Jeżeli małżonkowie składają poza nim również zeznanie lub zeznania, w których rozliczają dochody niepodlegające łącznemu opodatkowaniu, to takie rozliczenia przekazują do swojego urzędu skarbowego - właściwego ze względu na miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego (przykład 2).

Zeznanie obcokrajowca

Nierezydenci podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu swoje roczne rozliczenie przekazują do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się w przypadku nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą zasadniczo ze względu na miejsce (województwo) wykonywania tej działalności. Wyznacznikiem w przypadku nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania lub - gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika - adres siedziby płatnika lub miejsce pobytu podatnika. Jeżeli właściwości urzędu skarbowego nie można ustalić na podstawie wymienionych kryteriów (adresu zamieszkania, miejsca pobytu, siedziby płatnika), pod uwagę bierze się miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy).

Urzędy skarbowe wyznaczone na terenie danego województwa do obsługi nierezydentów zostały wskazane w § 5 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych.

Przykład 1

Przedsiębiorca w 2017 r. mieszkał w Międzyrzeczu, a działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej prowadził w Zielonej Górze. PIT-36 za 2017 r. składa w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, czyli w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić na potrzeby administracji podatkowej (w ramach wniosku CEIDG-1) adres zamieszkania oraz adresy prowadzenia działalności (główny i dodatkowe).


Przykład 2

Małżonkowie Andrzej i Anna korzystają z łącznego opodatkowania dochodów uzyskanych w 2017 r. i składają wspólny PIT-37. Pan Andrzej składa dodatkowo PIT-38 w związku z uzyskaniem w 2017 r. przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. W 2017 r. małżonkowie mieli różne adresy zamieszkania i podlegali pod inne urzędy skarbowe. Wspólny PIT-37 za 2017 r. składają w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2017 r. pana Andrzeja albo pani Anny (dowolnym). PIT-38 za 2017 r. pan Andrzej przekazuje natomiast do urzędu skarbowego ustalonego według jego miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 2018-02-12

Jak przygotować firmę do unijnej reformy ochrony danych osobowych? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Przeczytaj więcej na temat: Rozliczenia podatkowe - PIT 2017

Wyzeruj prowizję w pożyczce online. 0% prowizji. 100% online. RRSO 17,70%
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ewelinakaczor

Era płacenia księgowym za rozliczanie PITu już minęła. Teraz jest podatnik info. Naprawdę każdy będzie potrafił się w nim rozliczyć.

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl