Korekta błędnej deklaracji VAT

Prawidłowe rozliczenie podatku VAT jest obowiązkiem podatnika. To podatnik odpowiada za zgodne ze stanem faktycznym sporządzenie deklaracji VAT. Jeśli jednak zdarzy się, że w deklaracji popełni błąd, wówczas ma prawo do jej skorygowania.

Prawo podatnika do korekty deklaracji związane jest z prawem do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Korektę deklaracji sporządza się w sytuacji, gdy stwierdzono, że wystąpił w niej błąd lub gdy zapomniano o odliczeniu VAT. Jednak gdy błąd w deklaracji skutkuje zaniżeniem zobowiązania podatkowego, wówczas korektę powinno się sporządzać jak najszybciej, bowiem powstanie zaległości podatkowej generuje odsetki za zwłokę.


Deklaracja korygująca

Korekty deklaracji podatnik dokonuje poprzez złożenie nowej deklaracji, tzw. korygującej. Polega to wypełnieniu druku deklaracji w sposób poprawny oraz na zaznaczeniu na deklaracji, że jest to korekta (przykładowo kwadrat nr 2 w poz. 7 deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D). Należy przy tym pamiętać, aby do deklaracji dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Wynika to z art. 81 Ordynacji podatkowej.

Podatnik, który sporządza korektę deklaracji po przeprowadzeniu kontroli przez urząd kontroli skarbowej w zakresie objętym tym postępowaniem, musi w uzasadnieniu przyczyn korekty wskazać, że korekta ta jest związana z tym postępowaniem. Jednocześnie w ciągu 3 dni od złożenia korekty powinien powiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu we właściwym urzędzie skarbowym korekty deklaracji. W tym przypadku na korektę podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.


Zakaz korekty deklaracji

Nie zawsze podatnik może sporządzić korektę deklaracji. Przy sporządzeniu korekty za dany okres rozliczeniowy podatnik powinien wziąć pod uwagę nie tylko przepisy o VAT, ale również przepisy Ordynacji podatkowej. Wynika to z art. 86 ust. 15 ustawy o VAT, zgodnie z którym do prawa do dokonania korekty deklaracji VAT stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji podatkowej.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Dotyczy to także kontroli skarbowej. Oznacza to, że prawnie skutecznej korekty deklaracji nie może złożyć podatnik w sytuacji, gdy toczy się wobec niego postępowanie podatkowe (lub kontrolne) za okres, za który zamierzał złożyć korektę.

Natomiast prawo do korekty przysługuje zarówno po zakończeniu kontroli podatkowej (skarbowej), jak i po zakończeniu postępowania podatkowego. Z tym że w tym ostatnim przypadku tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Tak więc obecnie również nie ma przeciwwskazań do korekty deklaracji VAT-7 po zakończeniu kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd skarbowy. Nie ma także znaczenia, czy w toku czynności kontrolnych stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Jednak musi to nastąpić przed wszczęciem postępowania podatkowego.


Odsetki od zaległości

Jeżeli podatnik błędnie wypełnił deklarację VAT, w wyniku której powstała zaległość podatkowa, to musi ją uregulować wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Podatnicy, którzy pomylą się i dobrowolnie złożą prawnie skuteczną korektę deklaracji VAT wraz z uzasadnieniem przyczyn jej złożenia oraz wpłacą powstałą zaległość, mogą liczyć na niższe odsetki od tej zaległości. Jak wynika z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP. Na dzień oddania gazety do druku stawka odsetek za zwłokę wynosi 10%. Natomiast zgodnie z § 1a tego artykułu podatnik ma prawo do uiszczenia obniżonych odsetek - wynoszących 75% stawki podstawowej (tj. 7,50%).

Jednak, aby móc zastosować te preferencyjne zasady liczenia odsetek, podatnik musi:

 • złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem,
   
 • uiścić całą zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

Niższych odsetek nie będzie mógł zapłacić podatnik w przypadku, gdy korekta deklaracji zostanie przez niego złożona po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wszczęcia postępowania kontrolnego), a w przypadku gdy zawiadomienia takiego nie stosuje się - po zakończeniu kontroli podatkowej.

Z niższych odsetek nie będzie mógł również skorzystać podatnik, który złożył korektę deklaracji w wyniku czynności sprawdzających.

Przy obliczaniu wysokości odsetek można skorzystać z kalkulatora odsetkowego zamieszczonego na stronie internetowej naszego Wydawnictwa (www.gofin.pl).


Korekta deklaracji przez urząd

W niektórych przypadkach organ po­datkowy, do którego została złożona błędnie wypełniona deklaracja, może skorygować ją za podatnika. Uprawnia do tego art. 274 Ordynacji podatkowej. Dzieje się tak, gdy urząd stwierdzi, że złożona deklaracja zawiera błędy rachunkowe i inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Korekta ta dokonywana jest tylko w przypadku, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty zwrotu podatku w jej wyniku nie przekracza 1.000 zł. Po korekcie urząd ma obowiązek uwierzytelnienia kopii deklaracji i doręczenia jej podatnikowi wraz z informacją o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, zwrotu podatku bądź informacją o braku takich zmian.

Podatnik, który otrzymał taką informację, ma możliwość w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć sprzeciw do urzędu. Jeżeli w tym terminie nie wniesie sprzeciwu, uznaje się, iż korekta ta wywołuje takie same skutki jakby była złożona przez samego podatnika.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa Nr 632 z dnia 2010-01-28

Przedsiębiorca jako podatnik i płatnik podatku - wybrane zagadnienia. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl