REKLAMA

Kontrolowanie transakcji z rajami podatkowymi

2001-11-17 09:59
publikacja
2001-11-17 09:59
Polskie przepisy bardzo restrykcyjnie podchodzą do transakcji dokonywanych z podmiotami mającymi siedziby w rajach podatkowych. Bardzo ważne jest, by starannie prowadzić ich dokumentację.

Rozporządzenie ministra finansów ustalające listę tzw. rajów podatkowych wydano bez ustawowej podstawy – powiedziano podczas konferencji pn. Planowanie podatkowe – aspekty prawne i finansowe, które zakończyło się wczoraj w Warszawie. Spotkanie zorganizowała firma Eurofinance, pod patronatem prasowym m.in. PG.

Dyskutowano m.in. o roli pomocy publicznej w planowaniu podatków. Ustawa o pomocy publicznej zmusza organy publiczne do odejścia od uznaniowości i stosowania przejrzystych zasad udzielania pomocy przedsiębiorcom – powiedziała Elżbieta Modzelewska-Wąchal, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jej zdaniem pomoc ta winna być efektywna i skuteczna, udzielana w taki sposób, aby środki publiczne nie były marnotrawione na projekty z góry skazane na niepowodzenie. Polskie przepisy pozwalają na udzielanie pomocy publicznej w formach podatkowych, m.in. jako: odroczenie płatności podatku, rozłożenie jej na raty, umorzenie zaległości (także odsetek), zaniechanie poboru podatku czy zwolnienia z niego.

Zwracano uwagę na rozróżnienie między rajem podatkowym a krajem stosującym szkodliwą praktykę podatkową. W Polsce problematykę rajów podatkowych reguluje m.in. rozporządzenie ministra finansów z 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Rozporządzenie to budzi poważne wątpliwości interpretacyjne. Ustawowy przepis upoważniający ministra do wydania rozporządzenia wszedł w życie dopiero 1 stycznia 2001 r., czyli później niż zostało ono wydane. Przedstawiciele resortu przyznają nieoficjalnie, że był to błąd – powiedział Robert Pasternak z firmy Deloitte&Touche. Inną wadą rozporządzenia jest przekroczenie delegacji ustawowej. Minister Finansów zamieścił w rozporządzeniu trzy listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – zamiast jednej.

Sporo uwagi poświęcono również cenom transferowym i dokumentacji, którą obowiązani są prowadzić przedsiębiorcy utrzymujący kontakty gospodarcze z podmiotami powiązanymi – szczególnie mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Ponieważ stosowanie cen transferowych służy do obniżania należnych podatków, ustawodawstwa próbują z nimi walczyć.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wymaga od podatników sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi lub transakcji, w wyniku których zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dokumentacja ta obejmuje m.in.:

  • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (przy uwzględnieniu użytych aktywów i podejmowanego ryzyka),
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

PAWEŁ WRZEŚNIEWSKI

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki