REKLAMA

Kontrola zasadności wystawiania zwolnień lekarskich pracownikowi

2009-12-18 06:00
publikacja
2009-12-18 06:00

Pracodawca może wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli zasadności wystawiania pracownikowi zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby.

Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Wykonują ją lekarze orzecznicy ZUS. Polega ona na:

 • zbadaniu ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu albo
 • skierowaniu go na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta.

Wezwanie z ZUS na badanie przez lekarza orzecznika
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określony jest termin:

 • badania przez lekarza orzecznika lub lekarza konsultanta bądź
 • dostarczenia posiadanych przez ubezpieczonego wyników badań.

Potrzebujesz więcej firmowych informacji? Chcesz rozwjać swoje wątpliwości? Wejdź na zakładkę Firma
Lekarz orzecznik ZUS może także:

 • zażądać od lekarza leczącego, który wystawił ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA udostępnienia dokumentacji medycznej ubezpieczonego  lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie,
 • zlecić wykonanie badań pomocniczych w określonym terminie.

Konsekwencje badania przez lekarza orzecznika
Ubezpieczony musi stawić się na badanie w wyznaczonym dniu lub udostępnić lekarzowi przeprowadzającemu badanie posiadaną dokumentację medyczną. Jeżeli:

 • ubezpieczony uniemożliwi przeprowadzenie badania nie stawiając się na badanie lub nie dostarczy posiadanych wyników badań w wyznaczonym terminie, wydane  mu zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po terminie wyznaczonym jako dzień badania lub dostarczenia wyników badań.
 • w wyniku analizy dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, zaświadczenie lekarskie traci ważność za okres od tej daty. W takim przypadku lekarz orzecznik wystawia zaświadczenie na formularzu ZUS ZLA/K oraz informuje ubezpieczonego o konieczności doręczenia zaświadczenia pracodawcy i stawienia się w pracy. Zaświadczenie to jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje wówczas  decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego, przekazując kopię decyzji pracodawcy ubezpieczonego. Informuje ponadto o tym fakcie lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie.

Kontrola prawidłowości orzekania oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich może być przeprowadzona:

 • z inicjatywy ZUS. W takim przypadku ZUS typuje ubezpieczonych do kontroli na podstawie składanych do ZUS oryginałów zaświadczeń lekarskich,
 • na wniosek pracodawcy, zarówno dla celów wypłaty przez niego zasiłku chorobowego, jak również wtedy, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 59 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2005 r. nr 6, poz. 47).

/ Maria Nowakowska

Źródło:
Tematy

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~Niepokorny
Pracownik przyniósł podanie o rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron,nie podpisałem i w efekcie dostałem od niego dwa tygodnie zwolnienia

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki