REKLAMA

Komunikat w sprawie zmiany ceny oraz zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MEDIACAP SA

2021-11-30 15:47
publikacja
2021-11-30 15:47

Komunikat w sprawie zmiany ceny oraz zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MEDIACAP SA

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY ORAZ ZMIANY TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MEDIACAP S.A. OGŁOSZONEGO PRZEZ POSELLA IF1 LIMITED Z SIEDZIBĄ W BIRKIRKARA, MALTA, POSELLA LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNAKA, CYPR, PANA JACKA OLECHOWSKIEGO, PANIĄ EDYTĘ GURAZDOWSKĄ, PANA MARCINA JEZIORSKIEGO, PANA ARTURA OSUCHOWSKIEGO ORAZ RAVENMEDIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji MEDIACAP S.A. („Spółka”) ogłoszonym w dniu 13 października 2021 roku za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot Pośredniczący”) przez (i) Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara, Malta; (ii) Posella Limited z siedzibą w Larnaka, Cypr; (iii) Pana Jacka Olechowskiego; (iv) Panią Edytę Gurazdowską; (v) Pana Marcina Jeziorskiego; (vi) Pana Artura Osuchowskiego; oraz (vii) Ravenmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwani „Wzywającymi”) na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, Wzywający niniejszym informują o swojej decyzji w sprawie podwyższenia, z dniem 30 listopada 2021 roku, ceny za każdą Akcję, z kwoty 3,25 PLN (trzy złote 25/100) do kwoty 3,50 PLN (trzy złote 50/100).

W związku z powyższym punkt 9 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 3,50 PLN (trzy złote 50/100) za każdą Akcję („Cena Akcji”).

Wzywający zrzekają się uprawnienia, o którym mowa w §8 ust. 5 Rozporządzenia, i Nabywający zapłaci osobom, które złożyły zapisy w I fazie Wezwania Cenę Akcji zgodnie z zasadami określonymi w §8 ust. 4 Rozporządzenia także wtedy, gdy zmiana Ceny Akcji nastąpi po nabyciu Akcji przez Nabywającego w transakcjach zawartych w ramach I fazy Wezwania.

Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i uprawniają do takiej samej liczby głosów (tj. każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).

Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji zostanie zapłacona za wszystkie Akcje, objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu uwzględniając akcje nabyte przez Nabywającego w ramach I fazy Wezwania. Wartość zabezpieczenia ustanowionego w związku z ogłoszonym Wezwaniem wynosi nie mniej niż 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Akcji określonej w niniejszym komunikacie, pomniejszoną o wartość Akcji już nabytych przez Nabywającego w ramach I fazy Wezwania (po Cenie Akcji sprzed zmiany niniejszym komunikatem, tj. 3,25 PLN).

Treść Wezwania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszym komunikacie mają takie samo znaczenie jak w Wezwaniu.

Warszawa, 30 listopada 2021 roku

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 1:

____________________

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 2:

____________________

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 3:

____________________

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 4:

____________________

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 5:

____________________

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 6:

____________________

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 7 (BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE NABYWAJĄCYM):

____________________

Imię i nazwisko: Edyta Gurazdowska

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

____________________

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: Pełnomocnik

____________________

Imię i nazwisko: Maksymilian Skolik

Stanowisko: Pełnomocnik

kom mra

Źródło:PAP
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki