Kiedy i jak rozliczać faktury za tzw. media?

Rozliczanie faktur za tzw. media zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę może wiązać się z wątpliwościami co do terminu dokonania tego rozliczenia. Rozliczeń tych nie dokonuje się bowiem w podstawowych terminach. Dla tego typu faktur ustalono szczególne przepisy.

Faktura za tzw. media po stronie sprzedawcy

Generalnie obowiązek podatkowy w VAT u sprzedawcy z tytułu sprzedaży towarów czy usług powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Przy czym dla czynności, które powinny być potwierdzane fakturą VAT obowiązek ten powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Dla sprzedaży tzw. mediów ustawodawca przewidział odmienny od podstawowego termin dokonywania rozliczeń podatku należnego VAT. Do usług tych zaliczyć można sprzedaż:

 • energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,
   
 • usług telekomunikacyjnych i radiotelekomunikacyjnych,
   
 • usług w zakresie odprowadzania wody,
   
 • usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
   
 • usług sanitarnych i pokrewnych.

Usługi te zasadniczo należą do usług o charakterze ciągłym. Jak wynika z art. 19 ust. 13 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia powyższych usług powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla tych rozliczeń.

Oznacza to, że sprzedawca wykazuje takie faktury zarówno w ewidencji VAT, jak i deklaracji VAT w okresie, w którym przypada termin ich płatności.

W jakim terminie faktura VAT?

Zasady dotyczące sporządzania faktur za tzw. media nie różnią się od tych, które stosuje się do zwykłych faktur. Inny jednakże jest termin ich sporządzania.

Faktury takie wystawia się bowiem nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Nie mogą być one wystawione wcześniej niż 30 dni przed powstaniem tego obowiązku. Zasady tej nie stosuje się jednak w przypadku, gdy faktura zawiera informację jakiego okresu dotyczy. Przy czym dodać należy, że w przypadku dokumentowania fakturą VAT usług o charakterze ciągłym podatnik na fakturze tej może podać jedynie miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

Refakturujący tak samo jak sprzedawca

Bardzo często w związku z zawartymi umowami najmu czy dzierżawy lokali spotykamy się z czynnością refakturowania kosztów m.in. energii elektrycznej, cieplnej, zużycia wody czy odprowadzania ścieków. W takiej sytuacji kosztami wynikającymi z faktur za ww. czynności obciążane są osoby inne niż te, które występują na pierwotnej fakturze, czyli faktyczni odbiorcy tych usług. Mamy więc do czynienia z refakturowaniem. Refakturowanie to nic innego jak przenoszenie ciężaru kosztów na osobę, która korzysta z usług, będących przedmiotem tego refakturowania. W praktyce oznacza to więc odsprzedaż usług.

Problematyczne może być określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania tych usług. Wynika to z tego, że z tytułu zużycia wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie, a fakturę powinno się wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Sprawa sposobu refakturowania była przedmiotem wielu orzeczeń NSA, z których wynika, że refakturującego należy traktować tak jakby sam wykonywał daną usługę, nawet w przypadku gdy "fizycznie" dokonuje tego inna osoba.

Wobec tego, jeżeli czynność refakturowania ma charakter świadczenia usług przez podmioty jej dokonujące, pomimo fizycznego braku takiego świadczenia nasuwa się wniosek, że refakturujący powinien rozliczyć należny podatek w terminie płatności jaki wynika z umowy dotyczącej świadczenia ww. usług.

Odliczenie VAT z faktury za media

Odliczanie podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie tzw. usług powszechnych przysługuje podatnikom VAT również w innych terminach niż podstawowy. Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu dostosowanie momentu odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę do momentu, w którym wystawca faktury zobowiązany jest do odprowadzenia podatku należnego z takiej faktury. Chodzi o to, aby nabywca nie dokonywał odliczenia podatku naliczonego z faktury jeszcze przed odprowadzeniem do urzędu skarbowego podatku należnego przez sprzedawcę. Wobec tego prawo do odliczenia VAT od nabycia ww. usług przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności jeżeli faktura zawiera informację jakiego okresu dotyczy. W przypadku gdy nabywca nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od omawianych wydatków w powyżej wskazanym terminie, to może tego dokonać w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy.

Duplikat - to samo co faktura

Generalnie podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury lub miesiącu następnym. W sytuacji gdy oryginał faktury nie dotarł do nabywcy lub uległ zniszczeniu, to sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Faktura wystawiona ponownie powinna zostać opatrzona wyrazem DUPLIKAT oraz zawierać datę jej wystawienia. Skoro więc duplikaty faktur należy traktować na równi z fakturami, to odliczenia VAT generalnie dokonuje się w miesiącu otrzymania faktury lub w następnym okresie rozliczeniowym.

Sytuacja jednak znacznie się komplikuje w przypadku, gdy otrzymany duplikat dokumentuje zakup m.in. energii elektrycznej, czy usług telekomunikacyjnych. Bowiem jak wskazano powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności - jeżeli faktura zawiera informację jakiego okresu dotyczy lub w okresie następnym.

Z przepisów ustawy o VAT nie wynika czy podatnik ma prawo rozliczyć duplikat faktury za media na zasadach ogólnych, czyli w miesiącu otrzymania lub następnym, czy odliczenia takiego musi dokonać poprzez korektę złożonej już deklaracji dla podatku VAT, w której przypada termin płatności wynikający z zagubionej faktury.

Jeżeli jednak duplikat jest ponownie wystawioną fakturą dokumentującą to samo zdarzenie, to podatnik uprawniony jest do rozliczenia podatku naliczonego z takiej faktury w terminie płatności jaki został określony w duplikacie lub w okresie następnym. Oznacza to więc, że w stosunku do duplikatów faktur za media należy stosować szczególne przepisy dotyczące tych faktur określone w ustawie o VAT. Rozliczenia takiego należy dokonać więc w terminie płatności określonym na tej fakturze lub w następnym okresie. Jeżeli jednak termin ten już upłynął, odliczenia tego należy dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji.

Taki termin odliczania podatku VAT z duplikatów faktur za media wynikał również ze starej ustawy o VAT. Stanowisko to poparte też zostało w odpowiedzi z dnia 22 września 2003 r. na interpelację poselską, w której Ministerstwo Finansów stwierdziło, że szczególny termin rozliczania faktur za media dotyczy również duplikatów.

Skoro więc w poprzednim stanie prawnym w taki sam sposób uregulowane było rozliczanie podatku VAT związane z zakupem tzw. mediów, to powyższa interpretacja dotycząca odliczania podatku VAT z duplikatów faktur za media ma zastosowanie również i do obecnych przepisów.autor: Iwona Pietrzak
Gazeta Podatkowa Nr 261 z dnia 2006-07-10
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Drwalwaw

W przpisach nie ma pojęcia refakturowania kosztów. W przypadku usług najmu dzierżawy moim zdaniem przychody związane z "refakturowanymi" kosztami stanowią de facto przychody z tytułu najmu tej rzeczy. Nie może więc być mowy o "refakturowaniu" kosztów według stawki np. 7% VAT. Ponadto aby świadczyć usługi np. dostaw energii elektrycznje trzeba posiadać specjalny certyfikat czyli spełniać określone warunki. Polecam wyrok z dnia 17.09.1997 r. (Sa.Sz 1210/96) dotyczacy refakturowania podatku od nieruchomości.

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl