REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

2021-11-23 05:32
publikacja
2021-11-23 05:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20211123_Raport_3_Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 961 73 433 21 051 16 532
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 306 9 396 7 306 2 115
III. Zysk (strata) brutto 31 804 8 670 6 977 1 952
IV. Zysk (strata) netto 25 332 7 712 5 557 1 736
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25 332 7 712 5 557 1 736
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 456 15 815 8 656 3 560
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 147 -10 069 -1 348 -2 267
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 578 -5 883 -4 075 -1 324
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 14 732 -137 3 232 -31
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020
X. Aktywa, razem 246 347 231 315 53 173 50 125
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 298 125 166 29 851 27 123
XII. Zobowiązania długoterminowe 101 615 93 347 21 933 20 228
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 683 31 819 7 918 6 895
XIV. Kapitał własny 108 049 106 149 23 322 23 002
XV. Kapitał zakładowy 1 737 1 737 375 376
XVI. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,46 0,68 0,31 0,15
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,46 0,68 0,31 0,15
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,22 6,11 1,34 1,32
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 1,35 0,11 0,30
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 751 70 454 20 128 15 861
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 664 8 916 7 166 2 007
XXV. Zysk (strata) brutto 31 279 8 327 6 862 1 875
XXVI. Zysk (strata) netto 24 807 7 355 5 442 1 656
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 009 15 209 8 557 3 424
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 951 -9 891 -1 305 -2 227
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 326 -5 455 -4 020 -1 228
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 14 732 -137 3 232 -31
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020
XXXI. Aktywa, razem 241 612 226 548 52 151 49 092
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134 767 121 066 29 089 26 234
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 100 531 92 002 21 699 19 936
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 34 236 29 064 7 390 6 298
XXXV. Kapitał własny 106 845 105 482 23 062 22 857
XXXVI. Kapitał zakładowy 1 737 1 737 375 376
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,43 0,67 0,31 0,15
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,43 0,67 0,31 0,15
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,15 6,07 1,33 1,32
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 1,35 0,11 0,30
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20211123 Raport 3 Q 2021.pdf20211123 Raport 3 Q 2021.pdf 20211123 Raport 3 Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2021-11-23 Paweł Kołakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki