REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

2020-09-16 04:24
publikacja
2020-09-16 04:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa/static/att/emitent/2020-09/KREC_Raport_audytora_I_H_2020_202009162008387639.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_Sprawozdanie_Zarzadu_I_H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_sprawozdanie_skonsolidowane_I_H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KREC_Raport_audytora_I_H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KREC_sprawozdanie_jednostkowe_I_H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 973,08 46 866,87 11 251,90 10 929,77
II. II. Wynik na działalności operacyjnej 6 873,57 6 099,08 1 547,65 1 422,36
III. III. Wynik brutto 6 561,81 5 149,77 1 477,45 1 200,97
IV. IV. Wynik netto 5 684,75 4 161,45 1 279,97 970,49
V. V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 394,09 12 162,45 2 340,33 2 836,39
VI. VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 699,48 -8 849,09 -1 283,29 -2 063,69
VII. VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 801,50 -3 347,60 -1 081,10 -780,69
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019
VIII. VIII. Aktywa razem 224 005,54 217 930,21 52 601,98 51 253,58
IX. IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 316,38 124 742,37 29 662,18 29 337,34
X. X. Zobowiązania długoterminowe 82 496,09 84 184,15 19 372,10 19 798,72
XI. XI. Zobowiązania krótkoterminowe 43 820,29 40 558,22 10 290,08 9 538,62
XII. XII. Kapitał własny 97 689,17 93 187,84 22 939,81 21 916,24
XIII. XIII. Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 407,79 408,41
XIV. XIV. Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
XV. XV. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,24 0,07 0,06
XVI. XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,95 5,37 1,33 1,26
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 259,32 45 303,24 10 866,03 10 565,12
XVIII. II. Wynik na działalności operacyjnej 6 669,02 6 492,84 1 501,59 1 514,19
XIX. III. Wynik brutto 6 447,34 5 640,13 1 451,68 1 315,33
XX. IV. Wynik netto 5 570,28 4 643,09 1 254,20 1 082,81
XXI. V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 031,29 11 517,44 2 258,64 2 685,97
XXII. VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 595,12 -8 675,78 -1 259,79 -2 023,27
XXIII. VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 543,06 -2 875,91 -1 022,91 -670,69
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019
XXIV. VIII. Aktywa razem 219 878,82 212 661,73 51 632,93 50 014,52
XXV. IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 530,40 120 036,08 28 773,14 28 230,50
XXVI. X. Zobowiązania długoterminowe 82 182,39 83 683,10 19 298,44 19 680,88
XXVII. XI. Zobowiązania krótkoterminowe 40 348,02 36 352,98 9 474,70 8 549,62
XXVIII. XII. Kapitał własny 97 348,41 92 625,65 22 859,79 21 784,02
XXIX. XIII. Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 388,84 408,41
XXX. XIV. Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365 800,00 17 365,80
XXXI. XV. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,27 0,07 0,06
XXXII. XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,93 5,33 1,33 1,25
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa KREC Raport audytora I H 2020.pdfGrupa KREC Raport audytora I H 2020.pdf Grupa KREC Raport audytora I H 2020
GRUPA KREC Sprawozdanie Zarzadu I H 2020.pdfGRUPA KREC Sprawozdanie Zarzadu I H 2020.pdf GRUPA KREC Sprawozdanie Zarzadu I H 2020
GRUPA_KREC_sprawozdanie_skonsolidowane I H 2020.pdfGRUPA_KREC_sprawozdanie_skonsolidowane I H 2020.pdf GRUPA_KREC_sprawozdanie_skonsolidowane I H 2020
KREC Raport audytora I H 2020.pdfKREC Raport audytora I H 2020.pdf KREC Raport audytora I H 2020
KREC_sprawozdanie_jednostkowe I H 2020.pdfKREC_sprawozdanie_jednostkowe I H 2020.pdf KREC_sprawozdanie_jednostkowe I H 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2020-09-16 Paweł Narcyz Kołakowski Członek Zarządu
2020-09-16 Monika Pająk Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki