REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie umów kredytowych

2021-05-27 11:40
publikacja
2021-05-27 11:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
1. Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 27 maja 2021 roku, Emitent podpisał umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-000-68-41, REGON: 000010205 (dalej Bank) o:
a) kredyt inwestycyjny technologiczny w wysokości nie większej niż 8.500.000 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) na okres 6 lat od momentu wykorzystania, przy czym maksymalny okres wykorzystania to 31.12.2022 r., z przeznaczeniem na współfinansowanie/refinansowanie kosztów Projektu w Wyszkowie,
b) kredyt inwestycyjny w wysokości nie większej niż 13.600.000 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych) na okres 6 lat od momentu wykorzystania, przy czym maksymalny okres wykorzystania to 30.06.2021 r., z przeznaczeniem na spłatę kredytów w Banku Millennium S.A.: 1) umowa o kredyt inwestycyjny nr 13211/19/406/04 z dnia 29.08.2019 r.; 2) umowa o kredyt na innowacje technologiczne nr 13210/19/406/04 z dnia 29.08.2019 r.; 3) umowa o kredyt inwestycyjny nr 13813/20/406/04 z dnia 25.05.2020 r.
c) kredyt inwestycyjny w wysokości nie większej niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na okres 6 lat od momentu wykorzystania, przy czym maksymalny okres wykorzystania to 31.12.2021 r., z przeznaczeniem na refinansowanie/finansowanie nakładów inwestycyjnych,
d) kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na okres jednego roku liczonego od momentu zawarcia umowy kredytu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, w tym refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A. umowa nr 12608/19/400/04 z dnia 01.03.2019 r.
Środki z kredytów zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.
2. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

a) Hipoteka łączna docelowo na pierwszym miejscu na nieruchomościach Spółki w Wyszkowie i Pełkiniach, KW PR1J/00096909/5, PR1J/00096908/8, KW OS1W/00054942/5, kwota wpisu 150% Kredytów z pkt 1 a-d,
b) Zastaw rejestrowy na maszynach w Wyszkowie i Pełkiniach, kwota wpisu 150% Kredytów z pkt 1 a-d,
c) Zastaw rejestrowy na maszynach finansowanych z Kredytu z pkt 1 a,
d) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC (tj. w formie aktu notarialnego) Spółki,
e) Zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach Spółki prowadzonych w Banku,
f) Pełnomocnictwo do rachunków Spółki prowadzonych w Banku,
g) Cesja z polis ubezpieczeniowych z majątku Spółki stanowiącego zabezpieczenie Banku.

Oprocentowanie kredytu z pkt. 1 a-c ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku natomiast oprocentowanie kredytu z pkt. 1 d ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki