REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021

2021-08-30 18:49
publikacja
2021-08-30 18:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-30
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 („Uchwała”).

Zgodnie z treścią uchwały kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 wyniesie 18.010.165,11 zł tj. 1,47 zł na 1 akcję Spółki. Zaliczką będą objęte wszystkie 12.251.813 akcji Spółki.

Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki na poczet dywidendy to 21 września 2021 r., a planowany dzień wypłaty zaliczki - 28 września 2021 r.

Źródłem finansowania zaliczki jest zysk netto za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 r. wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. i zbadanym przez biegłego rewidenta oraz kapitał zapasowy Spółki w części utworzonej z odpisów z zysku za poprzednie lata obrotowe.
Kwota przewidywanej zaliczki na poczet dywidendy nie przekracza połowy zysku netto Spółki wykazanego w ww. sprawozdaniu finansowym, powiększonego o pochodzący z odpisów z zysku za poprzednie lata kapitał zapasowy.

W ocenie Zarządu wypłacenie zaliczki jest zasadne w szczególności z uwagi na przesunięcie planowanych inwestycji na późniejsze okresy (co Spółka sygnalizowała w raporcie okresowym za I półrocze 2021 roku) i nie wpłynie na bieżącą działalność Spółki.

Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, na warunkach i ze źródeł finansowania wskazanych powyżej. O wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 PIOTR CZACHOROWSKI PREZES ZARZĄDU PIOTR CZACHOROWSKI
2021-08-30 AGNIESZKA DONICA WICEPREZES ZARZĄDU AGNIESZKA DONICA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki