REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

KRUK S.A.: Przydział obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM4

2022-08-12 11:43
publikacja
2022-08-12 11:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-12
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM4
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Ósmego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AM4 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku (Prospekt).
Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 600 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 60 mln zł. Zapisy na oferowane 600 000 Obligacji prowadzono od 27 lipca 2022 roku (włącznie) do 10 sierpnia 2022 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 1 014 Inwestorów skutecznie złożyło 1 179 zapisów na 778 582 Obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 22,94%, Spółka przydzieliła 600 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 004 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji.
Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 60 000 000 zł.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 55/2022


Date of the report: August 12th 2022


Subject: Allotment of bonds issued under the Eighth Bond Issue Programme
and information of Closing of the public offering of Series AM4 bonds


Legal basis: Article 17_1_ of MAR - Inside information


Text of the report:


Further to Current Report No. 53/2022 of July 22nd 2022 on the Eight
Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK
S.A. (the “Company”) announces that on August 12th 2022 it passed a
resolution (the “Resolution”) on the allocation of Series AM4 ordinary
bearer coupon bonds (the “Bonds”), carried out as part of the Programme
covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial
Supervision Authority on September 3rd 2021 (the “Prospectus”).


In the Resolution of the Company’s Management Board, the Bond issue was
declared successful and 600.000 Bonds, each with a nominal value equal
to the issue price of PLN 100 and with a total value of PLN 60.000.000
were allotted. The period of subscription for the 600.000 Bonds was July
27th 2022 (inclusive) – August 10th 2022 (inclusive). The issue was not
divided into tranches.


During the subscription period 1.014 Investors effectively placed 1.179
subscription orders for 778.582 Bonds. As a result of proportional
reduction of 22,94%, the Company allotted 600.000 Bonds in response to
subscription orders from 1.004 Investors.


At the same time, the Company announces that the offering of Bonds has
been closed.


The Bonds were acquired for cash at an issue price of PLN 100 per bond.
No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any
underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue
value, understood as the product of the number of the Bonds covered by
the offering and the issue price, was PLN 60.000.000.


The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as
promoting the offerings and preparing documentation, including the
Prospectus, taking into consideration the cost of advisory services,
will only be known after all issues under the Programme have been
carried out. As no information is available on the total cost of the
Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the
Company will announce the total and unit cost of the offerings in a
separate current report, which will be published once the final bond
issue under the Programme has been completed.


The costs incurred by the Company in connection with the offering of
Bonds under the Programme are charged to the Company's operating
expenses.


Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of
Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […].


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-12 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2022-08-12 Adam Łodygowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki