REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: wyniki finansowe

2021-11-19 01:18
publikacja
2021-11-19 01:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KISA_SSF_2021-09-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KISA_JSF_2021-09-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KISA_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021-09-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GT_Raport_z_przegladu_PSSF_30.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GT_Raport_z_przegladu_PSF_30.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Wybrane wskaźniki finansowe
I. Zadłużenie finansowe netto 327 618 380 503 70 716 81 648
II. Kapitały Własne 293 635 263 382 63 380 56 516
III. Wskaźnik zadłużenie finansowe netto / kapitały własne 1,12 1,44 1,12 1,44
IV. Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,6329 4,6603 4,6329 4,6603
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
V. Aktywa razem 740 808 764 596 159 902 164 066
VI. Zobowiązania razem 447 172 501 214 96 521 107 550
VII. Zobowiązania długoterminowe 258 650 329 582 55 829 70 721
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 188 522 171 632 40 692 36 829
IX. Kapitał własny 293 635 263 382 63 380 56 516
X. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 293 175 262 379 63 281 56 301
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
XI. Przychody netto 109 357 82 935 24 026 18 575
XII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46 360 30 276 10 185 6 781
XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 242 14 212 6 864 3 183
XIV. Zysk (strata) netto 26 151 9 754 5 745 2 185
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 25 978 9 440 5 707 2 114
XVI. Zysk (strata) na akcję w zł 2,01 0,73 0,44 0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję w zł 2,01 0,73 0,44 0,16
XVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,5517 4,4649 4,5517 4,4649
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 89 541 56 741 19 672 12 708
XX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 643 437 -2 778 98
XXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -72 242 -62 285 -15 871 -13 950
XXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 656 -5 107 1 023 -1 144
XXIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,5517 4,4649 4,5517 4,4649


Dla
pozycji z skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs
średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP
(tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie.Dla
pozycji z skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KISA SSF 2021-09-30.pdfKISA SSF 2021-09-30.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.09.2021 r.
KISA JSF 2021-09-30.pdfKISA JSF 2021-09-30.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.09.2021 r.
KISA sprawozdanie Zarządu z działalności 2021-09-30.pdfKISA sprawozdanie Zarządu z działalności 2021-09-30.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.09.2021 r.
GT Raport z przegladu PSSF 30.09.2021.pdfGT Raport z przegladu PSSF 30.09.2021.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.09.2021 r.
GT Raport z przegladu PSF 30.09.2021.pdfGT Raport z przegladu PSF 30.09.2021.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.09.2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2021-11-18 Barbara Rudziks Wiceprezes Zarządu
2021-11-18 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
2021-11-18 Tomasz Kuciel Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki