REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: wyniki finansowe

2021-08-27 08:05
publikacja
2021-08-27 08:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_KISA_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-30
Wybrane wskaźniki finansowe
I. Zadłużenie finansowe netto 349 654 380 503 77 343 81 648
II. Kapitały Własne 270 586 263 382 59 854 56 516
III. Wskaźnik zadłużenie finansowe netto / kapitały własne 1,29 1,44 1,29 1,44
IV. Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,5208 4,6603 4,5208 4,6603
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
V. Przychody netto 46 350 36 972 10 249 8 422
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 306 11 100 3 606 2 474
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 802 3 442 1 505 767
VIII. Zysk (strata) netto 6 528 3 201 1 444 714
IX. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 420 3 084 1 420 687
X. Zysk (strata) na akcję w zł 0,50 0,24 0,11 0,05
XI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję w zł 0,50 0,24 0,11 0,05
XII. Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,5222 4,4860 4,5222 4,4860
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 284 30 421 10 014 6 781
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 193) (28) (1 812) (6)
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (51 301) (31 116) (11 344) (6 936)
XVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (14 210) (723) (3 142) (161)
XVII. Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,5222 4,4860 4,5222 4,4860
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XVIII. Aktywa razem 728 362 764 596 161 114 164 066
XIX. Zobowiązania razem 457 776 501 214 101 260 107 550
XX. Zobowiązania długoterminowe 259 702 329 582 57 446 70 721
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 198 074 171 632 43 814 36 829
XXII. Kapitał własny 270 586 263 382 59 854 56 516
XXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 270 191 262 379 59 766 56 301
XXIV. Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,5208 4,6603 4,5208 4,6603
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF KISA 30.06.2021.pdfSSF KISA 30.06.2021.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30.06.2021 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności_30.06.2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności_30.06.2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A.za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30.06.2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-26 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2021-08-26 Barbara Rudziks Wiceprezes Zarządu
2021-08-26 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
2021-08-26 Tomasz Kuciel Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki