REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: wyniki finansowe

2021-07-09 18:12
publikacja
2021-07-09 18:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
KISA_JSF_31.03.2021_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KISA_SSF_31.03.2021_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KISA_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_31.03.2021_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GT_sprawozdanie_z_badania_JSF_31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GT_sprawozdanie_z_badania_SSF_31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_Oswiaczenie_ocena_31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Kredyt_Inkaso_SA_2020-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Wybrane wskaźniki finansowe
I. Zadłużenie finansowe netto 380 503 453 260 81 648 99 567
II. Kapitały Własne 263 382 214 698 56 516 47 163
III. Wskaźnik zadłużenie finansowe netto / kapitały własne 1,44 2,11 1,44 2,11
IV. Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,6603 4,5523 4,6603 4,5523
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
V. Przychody netto 200 301 129 400 44 333 29 909
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 86 414 (2 170) 19 126 (502)
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 55 646 (39 192) 12 316 (9 059)
VIII. Zysk (strata) netto 45 460 (35 861) 10 062 (8 289)
IX. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 45 083 (36 539) 9 978 (8 446)
X. Zysk (strata) na akcję w zł 3,50 (2,83) 0,77 (0,65)
XI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję w zł 3,50 (2,83) 0,77 (0,65)
XII. Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,5181 4,3264 4,5181 4,3264
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 177 143 708 26 599 33 217
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 003) (31 634) (3 321) (7 312)
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (62 566) (135 167) (13 848) (31 243)
XVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 42 608 (23 093) 9 431 (5 338)
XVII. Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,5181 4,3264 4,5181 4,3264
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XVIII. Aktywa razem 764 596 768 538 164 066 168 824
XIX. Zobowiązania razem 501 214 553 840 107 550 121 662
XX. Zobowiązania długoterminowe 329 582 305 117 70 721 67 025
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 171 632 248 723 36 829 54 637
XXII. Kapitał własny 263 382 214 698 56 516 47 163
XXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 262 379 212 588 56 301 46 699
XXIV. Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,6603 4,5523 4,6603 4,5523
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
KISA_JSF_31.03.2021_podpisane.pdfKISA_JSF_31.03.2021_podpisane.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2021 r.
KISA_SSF_31.03.2021_podpisane.pdfKISA_SSF_31.03.2021_podpisane.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2021 r.
KISA_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_31.03.2021_podpisane.pdfKISA_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_31.03.2021_podpisane.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Kredyt Inkaso S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2021 r.
GT_sprawozdanie_z_badania_JSF_31.03.2021.pdfGT_sprawozdanie_z_badania_JSF_31.03.2021.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego
GT_sprawozdanie_z_badania_SSF_31.03.2021.pdfGT_sprawozdanie_z_badania_SSF_31.03.2021.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RN_Oswiaczenie_ocena_31.03.2021.pdfRN_Oswiaczenie_ocena_31.03.2021.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodnośc i z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz Oświadczenie Rady Nadzorczej
List Prezesa Zarządu Kredyt Inkaso SA_2020-2021.pdfList Prezesa Zarządu Kredyt Inkaso SA_2020-2021.pdf List Prezesa Zarządu Kredyt Inkaso S.A. do akcjonariuszy, inwestorów i
pracowników Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-09 Mac iej Szymański Prezes Zarządu
2021-07-09 Barbara Rudziks Wiceprezes Zarządu
2021-07-09 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
2021-07-09 Tomasz Kuciel Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-09 Ewa Dąbrowska Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki