5,6000 zł
-5,88% -0,3500 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Kredyt_Inkaso_S.A._skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kredyt_Inkaso_S.A._jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kredyt_Inkaso_S.A._sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skondolidowanego_sprawozdania_finansowego_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Wybrane wskaźniki finansowe
I. EBITDA gotówkowa za ostatnie 12 miesięcy 161 957 158 157 37 027 36 808
II. Zadłużenie finansowe netto 484 937 517 928 110 878 120 412
III. Zadłużenie finansowe netto skorygowane dla celów liczenia kowenantów 496 312 538 418 113 468 125 176
IV. Kapitały Własne 256 107 259 015 58 650 60 218
V. Zadłużenie finansowe netto skorygowane dla celów liczenia kowenantów / EBITDA gotówkowa 307% 340% 306% 340%
VI. Zadłużenie finansowe netto skorygowane dla celów liczenia kowenantów / Kapitały Własne 194% 208% 194% 208%
VII. Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy - - 4,3736 4,3013
Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
VIII. Przychody netto 58 355 90 228 13 527 21 027
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 318 50 477 1 928 11 763
X. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 355) 26 450 (546) 6 164
XI. Zysk (strata) netto (5 690) 24 266 (1 319) 5 655
XII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (6 218) 23 526 (1 441) 5 483
XIII. Zysk (strata) na akcję (0,4) 1,82 (0,1) 0,43
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (0,5) 1,82 (0,1) 0,43
XV. Średni kurs PLN / EUR w okresie - - 4,3134 4,2910
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 87 158 85 333 20 206 19 886
XVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 578) (141 422) (4 771) (32 958)
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (90 321) 77 042 (20 940) 17 954
XIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (23 741) 20 953 (5 504) 4 883
XX. Średni kurs PLN / EUR w okresie - - 4,3134 4,2910
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXI. Aktywa razem 819 932 893 936 187 473 207 829
XXII. Zobowiązania razem 563 824 634 921 128 915 147 611
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 349 154 239 380 79 832 55 653
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 214 670 395 541 49 083 91 958
XXV. Kapitał własny 256 107 259 015 58 557 60 218
XXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 252 723 256 513 57 784 59 636
XXVII. Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy - - 4,3736 4,3013


Dla
pozycji z skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs
średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP
(tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie. W okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2019 roku ta
średnia wynosi 4,3134 PLN/EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do
30 września 2018 roku 4,2910 PLN/EUR. Dla pozycji z skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs średni NBP (tabela
A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 30 września 2019 roku kurs
4,3736 PLN/EUR, zaś na dzień 31 marca 2019 roku kurs 4,3013 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Kredyt Inkaso S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe 30.09.2019.pdfKredyt Inkaso S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe 30.09.2019.pdf Kredyt Inkaso S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe 30.09.2019
Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe 30.09.2019.pdfKredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe 30.09.2019.pdf Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe 30.09.2019
Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie zarządu z działalności 30.09.2019.pdfKredyt Inkaso S.A. sprawozdanie zarządu z działalności 30.09.2019.pdf Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie zarządu z działalności 30.09.2019
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skondolidowanego sprawozdania finansowego 30.09.2019.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skondolidowanego sprawozdania finansowego 30.09.2019.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skondolidowanego sprawozdania finansowego 30.09.2019
Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 30.09.2019.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 30.09.2019.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skondolidowanego sprawozdania finansowego 30.09.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2019-12-20 Jarosław Orlikowski Wiceprezes Zarządu
2019-12-20 Bastian Ringhardt Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.