24,49 zł
0,00% 0,00 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-06
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent nabył przez swoją Spółkę zależną aktywa znacznej wartości.
Spółka zależna Emitenta o nazwie - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka zależna), nabyła certyfikaty inwestycyjne nowo utworzonego funduszu, tj. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (KI II NS FIZ) utworzonego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("TFI"). Jak wynika z odpisu postanowienia sądu rejestrowego doręczonego TFI w dniu 5 marca 2012 r. KI II NS FIZ został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 1 marca 2012 r.
Spółka zależna objęła następujące certyfikaty:
1) 2 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 200 000 zł związanych z Subfunduszem KI 1 (opłacone w całości);
2) 2 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 200 000 zł związanych z Subfunduszem KI 2 (opłacone w całości);
3) 540 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 54 000 000 zł związanych z Subfunduszem KI 1 (pierwotnie opłacone do kwoty 270 000 zł, a brakująca wpłata na pokrycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii B w kwocie 53 730 000 zł dokona została w dniu 6 marca 2012 r.)
Spółka zależna Emitenta objęła certyfikaty inwestycyjne w łącznej ilości 544 000 i łącznej wartości 54 400 000 zł, co stanowi 100% wszystkich certyfikatów II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej oraz jednocześnie Spółka zależna jest jedynym inwestorem emitującego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami, tj. Subfunduszem KI 1 oraz Subfunduszem KI 2.
Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio:
- 544 000 (pięćset czterdzieści cztery tysiące) certyfikatów inwestycyjnych serii A i serii B KI II NS FIZ za cenę 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych).
Wartość ewidencyjna nabytych certyfikatów inwestycyjnych serii A i serii B w księgach rachunkowych Spółki zależnej, wynosi łącznie 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych).
Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki zależnej pochodzących z emisji obligacji serii G, serii H oraz serii I.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 9/2012


Date of preparation: 06.03.2012


Short name of the issuer: Kredyt Inkaso S.A.


Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering –
current and periodic information


Subject: Purchase of investment certificates of Kredyt Inkaso II
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty by the
Issuer’s Subsidiary - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg)
Société Anonyme (S.A.)


Contents:


The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in
Warsaw (Issuer) informs that today the Issuer purchased assets of
significant value by the Issuer’s Subsidiary.


The Issuer’s Subsidiary with the business name - Kredyt Inkaso Portfolio
Investments (Luxembourg) S.A. with the registered office in Luxembourg
(Subsidiary), has purchased investment certificates of a newly formed
fund, i.e. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty with separated sub-funds, with the registered
office in Warsaw (KI II NS FIZ), formed by Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. with the registered office in Warsaw
(TFI).


According to the excerpt of register court’s decision delivered at TFI
on 5 March 2012, KI II NS FIZ has been registered on 1 March 2012 in
investment fund’s register by District Court with its place in Warsaw.


The Subsidiary has taken up the following certificates:


1) 2 000 series A Investment Certificates with the nominal value of PLN
100 each and the total value of PLN 200 000 connected with KI 1 Subfund
(fully covered);


2) 2 000 series A Investment Certificates with the nominal value of PLN
100 each and the total value of PLN 200 000 connected with KI 2 Subfund
(fully covered);


3) 540 000 series B Investment Certificates with the nominal value of
PLN 100 each and the total value of PLN 54 000 000 connected with KI 1
Subfund (initially covered by the amount of PLN 270 000 and the
remaining amount for full covering series B Investment Certificates at
the amount of PLN 53 730 000 has been paid on 6 March 2012.


The Issuer’s Subsidiary has taken up investment certificates with the
total number of 544 000 and the total value of PLN 54 400 000, which
constitutes 100% of all certificates of II Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.


The Issuer is the sole shareholder of the Subsidiary being the purchaser
of investment certificates, holding 100% of shares in the Subsidiary’s
share capital and 100% of votes in the total number of votes at the
Subsidiary’s General Assembly, and at the same time the Subsidiary is
the sole investor of Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty with separated subfunds i.e. KI 1 Subfund
and KI 2 Subfund that issues investment certificates.


Due to the above, as a result of this transaction, the Issuer purchased
indirectly:


- 544 000 (five hundred forty four thousand) series A and series B
investment certificates of KI II NS FIZ for the price of PLN 54 400
000.00 (fifty four million four hundred thousand zloty).


The book value of purchased series A and series B investment
certificates in the Subsidiary’s account books amounts to PLN 54 400
000.00 (fifty four million four hundred thousand zloty) in total.


The transaction of certificates purchase has been financed out of the
Subsidiary’s own funds coming from the issue of series G, series H and
series I bonds.


The criterion for the recognition of purchased assets as assets of
significant value is the aforementioned value of purchased investment
certificates exceeding 10% of the Issuer’s equity.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-06 Artur Górnik Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl